5 bảng lương mới khi thực hiện hệ thống tiền lương mới

Rate this post

Bảng lương chức vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã theo nguyên tắc:

(1) Mức lương chức vụ phải thể hiện được thứ bậc trong hệ thống chính trị; Người giữ chức vụ lãnh đạo thì xếp lương theo chức vụ đó. giữ các chức vụ lãnh đạo tương đương thì hưởng lương chức vụ như nhau; lương chức vụ của lãnh đạo cấp trên phải cao hơn lương chức vụ của lãnh đạo cấp dưới;

(2) Quy định mức lương chức vụ đối với từng loại chức vụ tương đương; không thực hiện việc phân loại các bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương các chức danh ở Trung ương;

Không phân biệt mức lương của các chức vụ khác nhau đối với cùng một chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính trên địa bàn mà trả theo chế độ phụ cấp.

Việc phân loại các chức danh lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định sau khi báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; Mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc sau:

5 bảng lương mới khi thực hiện hệ thống lương mới - Ảnh 1.

Mức độ phức tạp của công việc như nhau, mức lương như nhau; cao hơn điều kiện lao động bình thường và ưu đãi nghề bằng phụ cấp theo nghề; sắp xếp lại nhóm ngạch, số lượng các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức ban hành. . trình diễn.

3 biên chế cho các lực lượng vũ trangbao gồm:

+ 1 bảng lương của sĩ quan, sĩ quan, hạ sĩ quan quân đội Công an nhân dân (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc hàm);

+ 1 bảng lương của quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật CAND;

+ 1 bảng lương của công nhân viên quốc phòng, công an nhân dân.

Lương cơ sở 2022 đối với công chức

Mức lương cơ sở là căn cứ để tính lương của công chức, viên chức. Vậy mức lương cơ sở năm 2022 đối với công chức, viên chức là bao nhiêu?

Hiện tại, mức lương cơ sở áp dụng theo Nghị định 38/2019 / NĐ-CP là 1.490.000 đồng / tháng.

Theo Nghị định 38/2019 / NĐ-CP, mức lương cơ sở làm căn cứ:

– Tính mức lương trong bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, v.v.

– Tính sinh hoạt phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

– Tính các khoản trích và phúc lợi theo mức lương cơ sở.

Như vậy, ngoài việc dùng để tính lương công chức, viên chức, mức lương cơ sở còn được dùng để tính sinh hoạt, chi hoạt động, xác định mức tối đa phải đóng BHXH bắt buộc, v.v.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *