Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại các cơ quan thuộc Bộ Tài chính.

Rate this post

(TBTCO) – Bộ Tài chính đang dự thảo quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Theo đó, dự thảo quy định Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa đối với: Phần mềm nội bộ, máy chủ, máy tính, máy in, bộ lưu điện, thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, thiết bị lưu trữ dữ liệu. tại các cơ quan nhà nước, xe ô tô tại các cơ quan thuộc Bộ Tài chính; TSC khác (trừ tài sản đã nêu) tại các vụ, cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại các cơ quan thuộc Bộ Tài chính.
Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại các cơ quan thuộc Bộ. Ảnh minh họa TL

Thủ trưởng các đơn vị: Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Tổng cục) quyết định hoặc ban hành quy định, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật đối với bảo dưỡng, sửa chữa áp dụng cho TSC tại các cơ quan thuộc các Tổng cục.

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính, các Tổng cục ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa đối với TSCĐ do mình quản lý.

Trường hợp các Bộ, ngành quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 39 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 và Điểm a Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 65/2021 / TT – BTC của Bộ Tài chính Trường hợp Chính phủ ban hành quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa TSC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ thì Thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo quy định do Bộ quản lý. ban hành ngành, lĩnh vực.

Dự thảo cũng nêu rõ, việc ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa đối với TSC phải phù hợp với khả năng sử dụng của nguồn kinh phí, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm. tiết kiệm.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *