Các hàm đếm trong Excel và cách sử dụng nó

Rate this post

Hàm đếm trong Excel được sử dụng trong nhiều công việc, đặc biệt là công việc văn phòng. Lưu lại các hàm đếm thông dụng và cách sử dụng sẽ rất hữu ích cho mọi người. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp những thông tin cần thiết nhất về hàm đếm trong excel.

Một số hàm đếm phổ biến trong excel được sử dụng nhiều nhất.

 1. Chức năng đếm: Được sử dụng để đếm số lượng ô chứa dữ liệu số trong một phạm vi dữ liệu
 2. hàm counta: Đếm số ô chứa dữ liệu bất kể kiểu dữ liệu là số hay ký tự trong một phạm vi dữ liệu hoặc một tập hợp giá trị.
 3. hàm countif: hàm đếm có điều kiện trong excel
 4. Hàm countifs: hàm đếm với nhiều điều kiện trong excel
 5. số trống. hàm số: hàm đếm ô trống excel
 6. Chức năng xếp hạng: Hàm sắp xếp trong Excel
 7. Hàm trung bình: Hàm trung bình trong excel
 8. Cột chức năng, các cột: hàm trả về số cột của một tham chiếu ô nhất định trong excel hoặc tổng số cột trong một mảng hoặc 1 tham chiếu nhất định trong excel
 9. Hàm filef / filefs: tính tổng số năm, tổng số tháng hoặc tổng số ngày từ hai khoảng thời gian nhất định trong Excel
 10. Hàm Len: Hàm đếm ký tự trong Excel

Đây là hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng các hàm đếm cơ bản trong ecxel


 1. đếm . hàm số

Hàm count là một hàm excel dùng để đếm số ô chứa dữ liệu là số trong một vùng dữ liệu có sẵn.

Cú pháp hàm đếm:

= COUNT (Giá trị 1, Giá trị 2, …)

Ví dụ: Đếm số học sinh thi đậu, học sinh “trượt” ký hiệu tr.

Công thức: C15: = COUNT (C6: C14)

voh.com.vn-ham-dem-excel-1

Ví dụ về hàm đếm trong excel


 1. hàm đếm

Hàm counta được sử dụng để đếm số ô chứa dữ liệu bất kể kiểu dữ liệu là số hay ký tự được chứa trong một vùng dữ liệu hoặc một tập giá trị.

Cú pháp hàm counta:

= COUNTA (Giá trị 1, giá trị 2,…)

Hoặc

= COUNTA (Dải dữ liệu)

Ví dụ: Đếm số ô không trống trong bảng dữ liệu sau:

Áp dụng công thức D10 = COUNTA (A4: D9)

voh.com.vn-ham-dem-excel-2

hàm đếm


 1. số đếm. hàm số

hàm countif là một hàm đếm có điều kiện trong excel

Cú pháp:

= COUNTIF (phạm vi, tiêu chí)

Trong đó:

 • Phạm vi: là vùng chứa các ô bạn muốn đếm
 • Tiêu chuẩn: là điều kiện bạn muốn đặt dưới dạng số, ký tự hoặc logic sẽ chỉ định giá trị nào sẽ được tính

Ví dụ: Tính số cam bán 1 theo số liệu trong bảng sau:

Công thức: E4 = Countif (B5: B12, “Orange 1”)

voh.com.vn-ham-dem-excel-3

hàm countif trong excel


 1. số đếm. hàm số

Hàm countifs: trả về số ô thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện.

Hàm countifs có thể được sử dụng với các điều kiện như ngày tháng, số, ký tự và nhiều điều kiện khác.

Cú pháp:

= COUNTIFS (Criteria_range1, Criteria1,[Criteria_range2,Criteria2],…)

Trong đó:

 • phạm vi1: là phạm vi đầu tiên để đánh giá.
 • tiêu chí1: là xác định phạm vi đầu tiên mà điều kiện đầu tiên (tiêu chí1) áp dụng, là bắt buộc.
 • phạm vi2: là điều kiện bổ sung phạm vi thứ hai để đánh giá.
 • tiêu chí2: là một điều kiện bổ sung xác định phạm vi áp dụng của điều kiện thứ hai.

Ví dụ: Đếm số học sinh có cả 3 điểm 9.

Công thức: D11 = COUNTIFS (D5: D9,9, E5: E9,9, F5: F9,9)

voh.com.vn-ham-dem-excel-4

hàm countifs trong excel


 1. số trống. hàm số

Hàm countblank là một hàm thường được sử dụng trong excel để đếm số ô trống (trống) trong một vùng chọn được chỉ định trong bảng dữ liệu.

Cú pháp:

= COUNTBLANK (RANGE)

Trong đó:

Phạm vi: là phạm vi bắt buộc mà bạn muốn đếm các ô trống.

Ví dụ: Đếm số học sinh chưa có điểm (số ô trống).

Công thức: E15 = COUNTBLANK (E6: E13)

voh.com.vn-ham-dem-excel-5

Cách sử dụng số lượng trống. hàm số


 1. Chức năng xếp hạng

Hàm rank trong Excel là hàm trả về thứ hạng và thứ hạng của một số trong danh sách các số. Thứ hạng của số đó là vị trí tương đối của một giá trị với phần còn lại của các giá trị trong danh sách.

Cú pháp:

= RANK (số, tham chiếu, [order])

Trong đó:

 • Con số: là đối số bạn muốn xếp hạng. Giá trị bắt buộc
 • Tham khảo: là một mảng hoặc tham chiếu đến một danh sách các số. Giá trị bắt buộc.
 • Gọi món: là số chỉ cách xếp hạng. Nếu Order = 0 thì xếp theo thứ tự giảm dần, thứ tự là số khác thì xếp theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ: Xếp hạng các học sinh dưới đây theo thứ tự điểm cao nhất là 1.

Công thức: D4 = Xếp hạng (C4, $ C $ 4: $ C $ 11,1)

voh.com.vn-ham-dem-excel-6

Công thức tính Xếp hạng. hàm số

voh.com.vn-ham-dem-excel-7

Kết quả tính toán


 1. chức năng trung bình

Hàm trung bình trong excel là hàm trả về giá trị trung bình của một dãy số.

Với cú pháp đơn giản của hàm trung bình, chúng ta có thể tính giá trị trung bình của một chuỗi số một cách đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều.

Cú pháp:

AVERAGE (Số 1, [Number2], [Number3],…)

Trong đó:

 • Number1: bắt buộc
 • Number2, Number3,…: tùy chọn.

Ví dụ: Tính trung bình cộng của các số từ D5 -> D8 và số 10.

Công thức: D10= AVERAGE (D5: D8,10)

voh.com.vn-ham-dem-excel-8

Sử dụng hàm trung bình để tính điểm trung bình


 1. Cột chức năng, các cột

Hàm cột trong excel là một hàm trả về số cột của một tham chiếu ô nhất định.

Cú pháp:

= CỘT ([reference])

Trong đó:

 • tài liệu tham khảo: là ô hoặc dải ô bạn muốn trả về số cột, một tham số tùy chọn.

Chú ý:

 • Nếu bỏ qua tham số tài liệu tham khảo -> hàm trả về số cột của tham chiếu dưới dạng một mảng ngang.
 • Nếu đối số trong là tham chiếu phạm vi ô và hàm COLUMN không được nhập dưới dạng công thức mảng ngang -> hàm trả về số cột ngoài cùng bên trái.
 • Nếu đối số tham chiếu bị bỏ qua -> đối số đó được giả định là tham chiếu ô.
 • Đối số tham chiếu không thể tham chiếu đến nhiều vùng.

Ví dụ: Tìm số cột của ô C8.

Công thức: = CỘT (C8)

voh.com.vn-ham-dem-excel-9

Hàm cột trong excel

Hàm cột là một hàm trả về tổng số cột trong một mảng hoặc một tham chiếu nhất định trong Excel

Cú pháp:

= COLUMNS (mảng)

Trong đó:

 • mảng: là một mảng hoặc công thức mảng, hoặc một tham chiếu đến phạm vi ô muốn tính tổng số cột.

Ví dụ: Tìm số cột trong B4: D36

Công thức: = CỘT (B4: D36)

voh.com.vn-ham-dem-excel-10

Chức năng cột trong excel


 1. Hàm dateif / filefs

Hàm dateif là một hàm tính tổng số năm, tổng số tháng hoặc tổng số ngày từ hai khoảng thời gian nhất định trong Excel

Cú pháp:

= DATEDIF (start_day, end_day, unit)

Trong đó:

 • ngày bắt đầu: ngày bắt đầu được tính toán.
 • end_day: ngày kết thúc, end_day cần phải lớn hơn start_day.
 • đơn vị: kiểu trả về của phép tính, nên được đặt trong dấu ngoặc kép.

Dưới đây là danh sách các tùy chọn đơn vị.

 • y: số năm chênh lệch giữa start_day và end_day.
 • m: số tháng chênh lệch giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
 • d: số ngày chênh lệch giữa start_day và end_day.
 • md: số ngày chênh lệch giữa start_day và end_day, bất kể số năm hoặc số tháng.
 • ym: số tháng chênh lệch giữa start_day và end_day, bất kể số năm hoặc số ngày.
 • yd: số ngày chênh lệch giữa start_day và end_day, không phụ thuộc vào số năm.

Ví dụ: Tính tổng số ngày, tháng, năm theo số liệu trong bảng dưới đây.

voh.com.vn-ham-dem-excel-11

Sử dụng dateif. hàm số


 1. Hàm Len

Hàm len là một hàm đếm các ký tự trong excel. Sử dụng hàm này khi chúng ta muốn đếm số ký tự trong chuỗi văn bản / chuỗi văn bản để tính toán hoặc kết hợp với một hàm khác.

Cú pháp:

= len (text)

Trong đó :

 • Chữ: là bất kỳ chuỗi văn bản nào.

Chuỗi văn bản / văn bản có thể bao gồm chữ cái, số, ký tự đặc biệt và dấu cách (khoảng trắng).

** Lưu ý đặc biệt: Khi nhập trực tiếp chuỗi văn bản vào hàm đếm ký tự LEN, bạn cần đặt chuỗi văn bản trong dấu ngoặc kép (“”)

Ví dụ: đo độ dài của chuỗi “Phạm Hà Anh“trong bảng sau:

Công thức: = LEN (B2)

voh.com.vn-ham-dem-excel-12

hàm len trong excel

Hãy truy cập website VOH để tìm hiểu thêm nhiều kiến ​​thức công nghệ hữu ích.

Cách nhanh nhất để in 2 mặt trong Word, Excel, PDF: Trong công việc văn phòng, việc in 2 mặt trên một tờ giấy là rất cần thiết, đặc biệt là hợp đồng các loại giúp tiết kiệm giấy, cũng như khó chỉnh sửa so với in 1 mặt trên tờ.
Vẽ tranh bằng phần mềm … Excel: Một nghệ sĩ Nhật Bản đã khiến nhiều người kinh ngạc khi sáng chế ra một phong cách vẽ tranh vô cùng độc đáo: vẽ tranh bằng phần mềm Excel, theo Oddity Central.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *