Chất lượng quan trọng nhất của Bitcoin – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là một bài xã luận quan điểm của Neil Jacobs, một người ủng hộ Bitcoin, nhà giáo dục và người sáng tạo nội dung.

Chất lượng quan trọng nhất của Bitcoin là tính phi tập trung. Trong sách trắng về Bitcoin, có hơn một tá đề cập đến việc loại bỏ niềm tin vào các thực thể trung tâm. Phi tập trung khỏi các tổ chức tài chính là động lực đầu tiên của Satoshi Nakamoto để tạo ra Bitcoin: “cho phép bất kỳ bên nào sẵn sàng giao dịch trực tiếp với nhau mà không cần bên thứ ba đáng tin cậy”.

Thật không may, toàn bộ các ngành công nghiệp tiền điện tử như DAO, DeFi và DEX đã biến thuật ngữ phân quyền thành nhiều hơn một từ thông dụng tiếp thị.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *