Chuyển đổi mô hình tinh thần để hiểu Bitcoin – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là đoạn trích được chép lại của “Podcast của Tạp chí Bitcoin,” do P và Q. tổ chức. Trong tập này, Rafa Cordon tham gia cùng với họ để nói về việc Ibex đang xây dựng cơ sở hạ tầng thanh toán Lightning Network và những gì anh ấy nghĩ rằng tương lai sẽ tồn tại đối với bitcoin.

Xem tập này trên YouTube hoặc Rumble

Nghe Tập Tại Đây:

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *