Đa giác cho thấy một khối lượng lớn các giao dịch cá voi MATIC trong 24 giờ qua