Đẩy lùi những tác phẩm “nghệ thuật giấu mặt” làm băng hoại tư tưởng của con người

Rate this post

Thời đại hội nhập quốc tế, xã hội phát triển đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn học, nghệ thuật. Tuy nhiên, văn học dân gian cũng là một lĩnh vực rất nhạy cảm và phức tạp.Tận dụng các nền tảng mạng xã hội, một số
Lợi dụng nền tảng mạng xã hội, một số “tài năng văn học bị xa lánh” đã tung ra những sản phẩm “núp bóng tác phẩm nghệ thuật”. Hình minh họa

Lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube và lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, một số “văn học xa lánh” đã tung ra những sản phẩm “núp bóng tác phẩm nghệ thuật”. ”, làm xa lánh tư tưởng con người và tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần xã hội.

* Văn nghệ sĩ hư hỏng sẽ sinh ra những đứa con tinh thần thất lạc và nguy hiểm

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Các bạn là những người lính trên mặt trận đó ”. Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, các văn nghệ sĩ yêu nước đã sử dụng một loại vũ khí có sức công phá cao – một loại vũ khí không làm bằng kim loại, không gây sát thương nhưng mang lại hiệu quả chiến đấu cao, góp phần làm nên những chiến công lừng lẫy của dân tộc Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ở thế kỷ XXI.

Nhà thơ Sông Hồng đã viết: “Dùng ngòi bút làm đòn bẩy xoay chuyển chế độ / Từng câu thơ: Bom đạn hủy diệt sức mạnh” (Là một nhà thơ). Những bài thơ như một lời khẳng định giá trị, vị trí, vai trò của văn học dân gian trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta xác định văn học dân gian là lĩnh vực rất quan trọng để hun đúc tâm hồn, tình cảm, hoàn thiện nhân cách, đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh của con người. Nghị quyết số 23-NQ / TW của Bộ Chính trị (khóa X) khẳng định: “Văn học văn nghệ là lĩnh vực văn hóa rất quan trọng và đặc biệt tinh tế; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam …

Văn học dân gian Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế phải phát triển toàn diện, mạnh mẽ, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ.

Ngày nay, trong điều kiện đất nước phát triển, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 bùng nổ, tư duy sáng tạo văn học cũng như tâm lý sáng tạo nghệ thuật của văn nghệ sĩ ngày càng đổi mới. , mở rộng và phát triển mạnh mẽ, hội nhập với xu thế hiện đại của các nước tiên tiến trên thế giới. Từ đó, văn học dân gian ngày càng phóng khoáng hơn về quan điểm, phạm vi sáng tạo được mở rộng, hệ thống tiếp nhận cũng được định hình theo sự phân tầng tư duy của người nghệ sĩ; góp phần đổi mới, đa dạng các chủ đề, nội dung tư tưởng.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số văn nghệ sĩ bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, mua chuộc; hoặc thậm chí chính họ cũng bị xa lánh về chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các đối tượng này thành lập các hội, nhóm, “sáng tạo” ra loại hình nghệ thuật đồi trụy “núp bóng” trong văn hóa, văn học; tạo ra những cái gọi là “tác phẩm nghệ thuật” thiếu chuẩn mực, đạo đức, chà đạp lên truyền thống lịch sử, làm ô nhiễm thuần phong mỹ tục của dân tộc với những tư duy xuyên tạc, những câu chuyện rẻ tiền, những ngôn từ thô tục… nhằm phủ nhận những thành quả cách mạng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã có được. đã đổ biết bao xương máu để giành được chiến thắng.

Thậm chí, “tác phẩm nghệ thuật” đó còn được lồng ghép, tạo dựng những hình ảnh thô tục với lối tư duy phi truyền thống, phi văn học, phi nghệ thuật, phi chính trị… nhằm mục đích tuyên truyền, kích động, bôi nhọ lịch sử, bôi nhọ lãnh đạo, bôi nhọ anh hùng dân tộc, bôi nhọ nền tảng truyền thống văn hóa ngàn năm của dân tộc …

Ví dụ sách: Bên kia ảo ảnh, Một cơn gió bụi, Tây Hùng Vương, Mối chúa, Mồ ​​côi đất … làm cho người tiếp nhận, nhất là thế hệ trẻ hoang mang, dẫn đến nhận thức sai lầm, mất niềm tin vào cuộc sống, trật tự xã hội bị đảo lộn, suy nghĩ lệch lạc, mất phương hướng.

* Xây dựng phòng thủ văn hóa có khả năng ngăn chặn các tác phẩm lệch lạc và độc hại

Đảng, Nhà nước và các cơ quan quản lý không hạn chế, kìm hãm tư duy sáng tạo nghệ thuật của văn nghệ sĩ mà định hướng, mong muốn và khuyến cáo văn nghệ sĩ cần đưa sản phẩm sáng tạo – thành phần chính của quá trình sáng tạo. lao động nghệ thuật đúng chỗ và phù hợp với các giá trị chuẩn mực của cộng đồng và xã hội.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, cần thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng phòng thủ văn hóa có khả năng ngăn chặn hiệu quả những hệ quả tiêu cực từ các tác phẩm văn học có nội dung thấp, độc hại. Giải pháp tối quan trọng là tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các định hướng của Đảng về văn hóa dân gian gắn với phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đặc biệt chú trọng quán triệt và thực hiện tốt nội dung Nghị quyết số 23-NQ / TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa dân gian trong thời kỳ mới” và các chương trình, kế hoạch. về phát triển văn hóa, văn học dân gian mà các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương đã xác định.

Coi trọng và phát huy vai trò, trách nhiệm của những người làm nhiệm vụ “gác cổng mỹ thuật”, cơ quan trực tiếp biên tập, xuất bản, phát hành, tránh để sản phẩm phi mỹ thuật bị xuất ngoại. sao chép, phân phối và lưu hành trong đời sống xã hội. Các cơ quan quản lý, cơ quan biên tập, xuất bản phải thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ biên tập viên; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để phân tích, sàng lọc, nắm bắt ý tưởng của các nghệ nhân thông qua các sản phẩm sáng tạo.

Bên cạnh đó, những người làm công tác quản lý văn hóa truyền thống phải thực sự nhạy bén trong nhận định, thẩm định tác phẩm, biết phân biệt tác phẩm nghệ thuật chân chính với tác phẩm nghệ thuật “núp bóng”. do tư duy thấp kém tạo ra, phục vụ lợi ích cá nhân không lành mạnh và có động cơ đen tối.

Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, cán bộ, đảng viên cần nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa dân gian trong đời sống tinh thần của nhân dân. Lĩnh vực văn hóa dân gian là mặt trận mà các “chiến binh văn hóa” cần đem hết tài năng, trí tuệ, tâm huyết để cống hiến, sáng tạo nên những tác phẩm văn hóa dân gian có giá trị.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần đấu tranh phản bác các tác phẩm “núp bóng văn hóa”, các tác phẩm, sách phi nghệ thuật có tư tưởng lệch lạc, chống phá Đảng. Nhà nước bôi nhọ lịch sử dân tộc, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, nhận thức, tình cảm của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Chúng ta tôn trọng quyền tự do sáng tạo, nhưng phải chú ý bồi dưỡng tư tưởng, quan điểm, lập trường chính trị cho văn nghệ sĩ. “Lá và cành” của “cây xanh” của người nghệ sĩ phải luôn “quang hợp” ánh sáng lí tưởng cách mạng, nếu không “cây” sẽ héo và “quả” sẽ kiệt. Lịch sử nghệ thuật cho thấy những nghệ sĩ lớn luôn tự do sáng tạo theo một xu hướng nhất định.

Sáng tạo văn học dân gian theo những nguyên tắc cơ bản của mỹ học mácxít là sáng tạo trên tinh thần nhân văn, tiến bộ, phù hợp với quy luật tiếp nhận tư tưởng, tình cảm của con người. Sứ mệnh cao cả nhất của văn nghệ sĩ là tự do sáng tạo vì đất nước, vì nhân dân, vì chủ nghĩa xã hội, vì phẩm giá tốt đẹp của con người và những giá trị chân, thiện, mỹ của xã hội.

Trong xã hội hiện đại, để góp phần đưa văn hóa truyền thống đi đúng hướng, có sức sống dồi dào, ảnh hưởng sâu rộng, các cơ quan chức năng, các hội chuyên ngành về văn hóa truyền thống cần tiếp tục tổ chức các chuyến đi thực tế để quảng bá văn hóa. Người nghệ sĩ có cơ hội hiểu biết thêm về đời sống xã hội, từ đó cảm nhận được niềm vui nỗi buồn, biết cảm thông, chia sẻ với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người lao động.

Vốn của văn nghệ sĩ không chỉ bó hẹp trong một cơ quan, địa phương, ngành nghề mà phải vươn ra khắp mọi miền đất nước. Sinh thời, nhà văn Nam Cao từng nhấn mạnh: “Sống thì hãy viết”.

Vì vậy, việc duy trì tổ chức các chuyến đi thực tế để văn nghệ sĩ được sống, hít thở, cùng nhịp đập của trái tim nhân dân mọi lúc, mọi nơi trên đất nước Việt Nam sẽ góp phần giúp họ hiểu đời, biết chắt lọc những tinh hoa của cuộc sống để xây dựng nên những hình mẫu, chất liệu và sức sống cho các tác phẩm thuộc thể loại văn học dân gian.

Theo qdnd.vn

.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *