Doanh thu từ Coinbase giảm gần 50% giữa mùa đông tiền điện tử