Dồn tích là gì? Cách tính lỗ lũy kế?

Rate this post

Lỗ lũy kế là một cụm từ rất phổ biến trong kinh doanh. Vậy, tích lũy là gì? Có phải dồn tích chỉ được hiểu trong kinh doanh? Đặc điểm phân biệt của tích lũy là gì? … Bài viết dưới đây của HieuLuat sẽ giải đáp cho bạn đọc những vấn đề liên quan đến câu hỏi tích lũy là gì.Dồn tích là gì? Lỗ lũy kế là gì?

Trước hết, tích lũy là từ được dùng nhiều trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, đặc biệt là trong trường hợp các doanh nghiệp, thương nhân làm ăn nhưng bị lỗ (lãi nhỏ hơn 0).

Dưới góc độ pháp lý, tích lũy chưa được các văn bản pháp luật Việt Nam xác định. Tích lũy được hiểu là sự tích lũy liên tiếp của một chỉ số, một loại dữ liệu đại diện cho một nhóm hoặc một đối tượng cụ thể. Ví dụ như lỗ lũy kế, lãi lũy kế, lãi đầu tư lũy kế, …

Nói một cách đơn giản, lũy kế là việc tính toán, tổng hợp số liệu của kỳ này và sử dụng cho kỳ kế toán ngay sau tổng hợp đó.

Dưới góc độ kinh doanh, tích lũy là phương pháp tính toán và tạo ra kết quả để từ những kết quả này chủ doanh nghiệp và người quản lý có chính sách sản xuất và mua hàng phù hợp. Một số thuật ngữ trong kinh doanh liên quan đến tích lũy được nhắc đến và sử dụng nhiều hiện nay là lỗ lũy kế, khấu hao lũy kế và cả khoản phải trả lũy kế. Các thuật ngữ tích lũy này chưa được định nghĩa theo luật, nhưng thông thường, những khoản tích lũy này được hiểu như sau:

Lỗ lũy kế

Là phần chênh lệch giữa giá trị tài sản thực tế của doanh nghiệp với giá trị tài sản được ghi nhận hoặc tính toán. Trong đó giá trị thực tế của tài sản thu được nhỏ hơn giá trị tài sản ghi nhận trên sổ sách / theo cách tính của doanh nghiệp.


Tài sản được định giá theo giá trị thực tế và giá trị ghi sổ có thể là tài sản cố định của doanh nghiệp, cũng có thể là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp đó…

Khấu hao lũy kế

Đây là thuật ngữ để chỉ việc tính toán, tổng hợp các chi phí đầu tư của doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm.


Thông thường, khấu hao lũy kế được thể hiện trong việc tổng hợp và hạch toán tài sản cố định của doanh nghiệp.


Ví dụ, dây chuyền sản xuất do doanh nghiệp đầu tư vào năm 1 nên số khấu hao lũy kế năm 4 là số khấu hao tài sản cố định của năm 1, 2, 3 cộng lại.

Tích lũy thanh toán trước

Đây là thuật ngữ liên quan đến số tiền doanh nghiệp ứng trước để thực hiện hợp đồng (thường áp dụng trong hợp đồng xây dựng, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng gia công hàng hóa…) và số tiền đề nghị. đề nghị thanh toán kỳ hiện tại.


Theo đó, khoản tạm ứng lũy ​​kế là số đã ứng trước của kỳ thanh toán trước nhưng chưa thu hồi được trừ đi số chiết khấu trong kỳ thanh toán và cộng với số đề nghị thanh toán của kỳ thanh toán. hiện nay.

Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành

Thuật ngữ này dùng để chỉ số tiền thanh toán theo khối lượng công việc đã hoàn thành (được áp dụng nhiều trong các hợp đồng xây dựng, hợp đồng gia công sản phẩm,…).


Theo đó, số tiền này là tổng số tiền đã thanh toán ở kỳ thanh toán trước cộng với chiết khấu ứng trước và cộng với số tiền đề nghị thanh toán ở kỳ thanh toán hiện tại.

Sự kết luận: Tích lũy là việc tính toán, tổng hợp liên tiếp các chỉ số, số liệu của một đối tượng nào đó, trong đó kết quả của lần trước là cơ sở để tổng hợp cho lần liên tiếp sau. Tích lũy là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động kinh doanh. Thông qua các công thức tính một số chỉ tiêu kinh doanh, các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp có kế hoạch kinh doanh phù hợp cho từng thời kỳ.

luy ke la gi

Công thức tích lũy là gì?

Tương ứng với mỗi hình thức tích lũy, công thức tính lũy kế cũng khác nhau. Cụ thể, công thức tính lỗ lũy kế, khấu hao lũy kế, tạm ứng lũy ​​kế, lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành như sau:


Loại tích lũy

Công thức tính

Lỗ lũy kế

Lỗ lũy kế = Giá trị sổ sách của CGU – giá trị còn lại của CGU


Trong đó, CGU là khối đơn vị tạo ra tiền.


Diễn giải: Lỗ lũy kế = Giá trị ghi sổ của tài sản sinh tiền – Giá trị thực tế còn lại của đơn vị sinh tiền

Khấu hao lũy kế

Khấu hao lũy kế cho năm n = khấu hao năm đầu tiên (n -1) + khấu hao lũy kế của năm đầu tiên (n-2) +… + khấu hao lũy kế của năm đầu tiên

Tích lũy thanh toán trước

Lũy kế khoản tạm ứng = Số tiền tạm ứng còn lại theo hợp đồng cuối kỳ trước chưa thu hồi – Chiết khấu khoản tạm ứng + Số tiền đề nghị thanh toán kỳ này

Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành

Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành = Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành cuối kỳ trước + Chiết khấu khoản tạm ứng + Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này

Vì thế, Công thức cộng dồn một số chỉ tiêu kinh doanh đã được chúng tôi giải thích và giới thiệu ở trên.

Đây là câu trả lời về Tích lũy là gì? Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi 19006199 để được hỗ trợ.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *