Đột phá: Google trở thành Trình xác thực Solana, SOL tăng 15%