Ethereum (ETH)Dự đoán giá 2023–2025,cập nhật ngày 30 tháng 1 | bởi Vremaroiu Alin | Đồng xu | Tháng 1 năm 2023

Rate this post

Nguồn ảnh Ethereum Coin Chuỗi khối – Ảnh miễn phí trên Pixabay

Ethereum là một nền tảng chuỗi khối phân tán, công khai hỗ trợ các hợp đồng thông minh. Để tự thưởng cho công việc họ đã bỏ ra để bảo vệ chuỗi khối Ethereum, những người khai thác phân phối Ether mới, đồng tiền gốc của nền tảng.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *