Giá Bitcoin có còn tương quan với thị trường tài chính không?