Giải thích về quỹ bậc hai. Nếu bạn đang khám phá tài trợ web3… | bởi Decentralist.com | Đồng xu | Tháng 2 năm 2023

Rate this post

Quỹ bậc hai được xác định

Tài trợ bậc hai (còn được gọi là tài trợ số nhiều) là một cách tiếp cận mới để huy động vốn từ cộng đồng cho hàng hóa công nhằm dân chủ hóa khả năng tiếp cận tài trợ và hỗ trợ các dự án nhỏ có…

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *