Goldman Sachs bắt đầu phân loại $ BTC, $ ETH, $ ADA, $ SHIB và các loại tiền điện tử khác