Google Trở thành Trình xác thực Solana, SOL Ignites với mức tăng 15%