Khẩn trương chuyển đổi mô hình và hoạt động của Tổng cục Đường bộ Việt Nam từ ngày 1-10

Rate this post

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ký Quyết định số 1218 / QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Cũng trong ngày 28/9, Bộ trưởng cũng đã ký một loạt quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các khu quản lý đường bộ trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

VĂN PHÒNG ĐƯỜNG LỐI VIỆT NAM CÓ 14 LIÊN HỆ

Quyết định số 1218 nêu rõ vị trí, chức năng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thi hành pháp luật. về vận tải đường bộ trên phạm vi toàn quốc, trừ chức năng được giao cho Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về giao thông vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng hình Quốc huy, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, trụ sở chính tại Hà Nội.

Cục Đường bộ Việt Nam có tên giao dịch bằng tiếng Anh: Department for Roads of Vietnam (gọi tắt là Cục Đường bộ Việt Nam).

Về tổ chức bộ máy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có 14 đầu mối gồm: 7 vụ (Vụ Tổ chức – Hành chính; Vụ Pháp chế – Thanh tra; Vụ Kế hoạch – Đầu tư; Vụ Tài chính; Vụ Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông); Cục Quản lý phương tiện, phương tiện và người lái; Vụ Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế); 1 Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ, 4 khu (các Khu Quản lý đường bộ: I, II, III, IV); 1 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Đường bộ và 1 Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ.

Bộ GTVT cũng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc chuyển đổi vị trí lãnh đạo đối với ông Nguyễn Xuân Cường, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam sang Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam. . Tổng cục Đường bộ và các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng, Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Xuân Anh giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam kể từ ngày 01/10/2022.

Bộ GTVT yêu cầu lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương chuyển đổi mô hình hoạt động đầy đủ, đúng quy định để Tổng cục Đường bộ đi vào hoạt động từ ngày 1/10 trên tinh thần khách quan để ổn định tổ chức. cơ cấu, ổn định tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần tiếp tục khẳng định vai trò của ngành đường bộ trong việc xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế – xã hội.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi toàn bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ Việt Nam, hiện có 320 cán bộ đang làm thủ tục bổ nhiệm. Trong đó, 105 quyết định thuộc thẩm quyền của Cục trưởng.

Sau khi rà soát chuyển đổi, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có 19 vị trí dôi dư. Thực hiện các quy định hiện hành, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ bố trí các vị trí biên chế dôi dư trong 3 năm tới.

16 NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CHÍNH

Quyết định số 1218 cũng đề cập rõ 16 nhiệm vụ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Đặc biệt, Đầu tiênCục Đường bộ Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, trừ các nhiệm vụ được giao Cục Đường bộ Việt Nam, các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của cơ quan, chính sách và các tài liệu về vận tải đường bộ; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trung hạn và hàng năm, chương trình, dự án phát triển giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước.

Thứ hai, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế – kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ (trừ đường cao tốc) trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công bố; tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành.

Thứ ba, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình quốc gia, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án về giao thông vận tải đường bộ (trừ đường cao tốc).

Thứ Tư, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông vận tải đường bộ (trừ đường cao tốc).

Thứ năm, Về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành hoặc Bộ trưởng ban hành. trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định, cơ chế tạo vốn và nguồn lực để xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (trừ nhiệm vụ được giao cho Tổng cục Đường bộ). Đường cao tốc Việt Nam).

Thứ sáu, xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống quốc lộ; quy định về đấu nối vào quốc lộ, đánh giá an toàn giao thông đường bộ, tải trọng, khổ giới hạn, công bố tải trọng, khổ giới hạn của quốc lộ, báo hiệu đường bộ, tốc độ phương tiện, lắp đặt biển báo tốc độ, tổ chức và hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe .

Thứ bảy, thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư, nhiệm vụ chủ đầu tư, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng đường bộ (trừ đường cao tốc) theo phân công, phân cấp, ủy quyền. thẩm quyền của Bộ trưởng.

Thứ tám, tổ chức giao thông trên hệ thống quốc lộ; tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ.

Thứ chín, hướng dẫn việc quản lý, bảo trì, khai thác và sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ; tổng hợp tình hình phát triển hệ thống đường bộ trong cả nước.

Thứ mười, định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong quản lý, khai thác, sử dụng và bảo trì kết cấu hạ tầng quốc lộ.

Mười mộtphối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn đường bộ …

Mười hai, chủ trì, phối hợp với Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam tổ chức quản lý, bảo trì; trực tiếp tổ chức khai thác đường cao tốc được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật (trừ nhiệm vụ được giao cho Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam).

Mười ba, thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan quyết định đầu tư, cơ quan ký kết hợp đồng vận hành, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Giao thông vận tải đối với các dự án kinh doanh, dịch vụ và quốc lộ. xã hội hóa theo phân công, phân cấp, ủy quyền (trừ nhiệm vụ Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam giao).

Mười bốn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam còn có nhiệm vụ quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ (trừ phương tiện và người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ phục vụ quốc phòng, an ninh). ); quản lý vận tải đường bộ; đảm bảo an toàn giao thông đường bộ: bảo vệ môi trường trong vận tải đường bộ (trừ đường cao tốc).

Mười lăm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vận tải đường bộ (trừ đường cao tốc) theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và chuyển giao công nghệ, xây dựng và triển khai các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ (trừ vận tải đường bộ). đường cao tốc); xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, bảo đảm các dịch vụ thông tin phục vụ quản lý nhà nước chuyên ngành.

Mười sáu, quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng; thực hiện các chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng giao và theo quy định của pháp luật …

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *