Kiên quyết bác bỏ những luận điệu phủ nhận thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Rate this post

Khái quát đầy đủ về thắng lợi lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Không chỉ giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam tự hào mà giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam có thể tự hào về các dân tộc bị áp bức. ở nơi khác cũng có thể tự hào rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã làm chủ đất nước ”1.

Kiên quyết bác bỏ những luận điệu phủ nhận thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Nhưng đi ngược lại ý nghĩa, sự thật lịch sử, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, một số học giả phương Tây cho rằng: “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một sai lầm lịch sử”, “không có gì sai cả”. chưa có gì thay đổi chế độ xã hội ở Việt Nam, chỉ là chuyển từ chế độ “vương quốc” sang chế độ “đảng trị”; “Đó là một nét may mắn, vì Nhật Bản thua trong thế chiến thứ hai, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam không có nhân tài”, rằng “do khoảng trống quyền lực, Việt Nam dễ dàng thu được kết quả nhanh chóng”; Cách mạng Tháng Tám là “nguyên nhân của hai cuộc chiến tranh đẫm máu ở Việt Nam”; “Nếu không có Cách mạng Tháng Tám thì đất nước ta đã giàu mạnh từ lâu và đã không mất dân chủ như bây giờ”.2

Rõ ràng, đây là những luận điệu hết sức nguy hiểm, thâm độc, phủ nhận hoàn toàn chân lý, giá trị và ý nghĩa lịch sử to lớn của cách mạng đối với nhân dân Việt Nam và các nước trên thế giới; cán bộ, đảng viên cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết chống trả.

Trước hết, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không phải là một “sai lầm lịch sử”, càng không phải là một “sai lầm lịch sử”, càng không phải là một “gia tài” do “khoảng trống quyền lực” “nên Việt Nam dễ dàng thu được kết quả nhanh chóng” là sự trụy lạc của những kẻ cơ hội chính trị, học giả tư sản. . Thắng lợi này là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam một cách độc lập, tự chủ, có chiến lược, chiến thuật phù hợp, linh hoạt. . Đồng thời là kết quả của quá trình chuẩn bị, kết hợp đường lối quân sự, chính trị đúng đắn và sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ bối cảnh đất nước đầu thế kỷ XX, cùng với quá trình nghiên cứu các học thuyết, mô hình cách mạng trên thế giới, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đi đến kết luận: Muốn cách mạng Việt Nam thành công thì phải tuân theo. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, chúng ta phải đánh đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến, giành độc lập, tự do, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Để đưa cách mạng đến thắng lợi, Người đã truyền bá những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Việt Nam, vận dụng lý luận của Lê-nin về xây dựng đảng kiểu mới, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam – lãnh đạo cách mạng.

Chiến tranh kết thúc ở châu Âu, Hồng quân Liên Xô tiến công và đánh thắng phát xít Nhật, tạo điều kiện khách quan và thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Khi kẻ thù cũ “án binh bất động”, mà kẻ thù mới chưa đến tạo nên tình thế so sánh lực lượng có lợi nhất cho cách mạng. Trong nước, đến năm 1945, mọi sự chuẩn bị về lực lượng, chủ trương, thủ đoạn của Đảng ta đã hoàn tất, cao trào cứu nước của toàn dân đã lên đến cao trào nhất. Trung ương Đảng, Tổng bộ Việt Minh đã chuẩn bị các điều kiện về chính trị, quân sự và tổ chức (ra Chỉ thị, thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng, thành lập Khu giải phóng Việt Bắc, chọn Tân Trào làm căn cứ địa của Mặt trận dân tộc giải phóng). tiếp tục chỉ đạo cách mạng và chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc) phát động tổng khởi nghĩa trong toàn quốc.

Kiên quyết bác bỏ những luận điệu phủ nhận thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và dự đoán chính xác của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chớp thời cơ phát động tổng khởi nghĩa, giành chính quyền, đi đến thắng lợi. của Cách mạng tháng Tám. Ảnh tư liệu

Sau khi Quốc dân Đại hội họp tại Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa, trong đó nêu rõ: “Giờ quyết định vận mệnh của dân tộc ta đã đến. dùng sức mình để tự giải phóng mình ”.3… Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và dự đoán chính xác của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tận dụng thời cơ để phát động tổng khởi nghĩa, giành chính quyền và đi đến thắng lợi. lợi ích của Cách mạng Tháng Tám, không phải là “gia tài” do “khoảng trống quyền lực”, mà để khẳng định “công lao thuộc về những người cộng sản”.

Thứ hai, Cách mạng Tháng Tám không phải là “nguyên nhân của hai cuộc chiến tranh đẫm máu ở Việt Nam” như luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nhân dân ta giành được chính quyền và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chưa được bao lâu thì ngày 23/9/1945, thực dân Pháp quay lại cướp nước ta một lần nữa. Trước tình hình đất nước “ngàn cân treo sợi tóc”, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã thực hiện nhiều chính sách gìn giữ hòa bình để tránh “một cuộc chiến tranh đổ máu vô nghĩa”. “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhượng bộ. Nhưng chúng ta càng nhượng bộ, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa ”.4. “Với tinh thần xả thân, nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”5Quân và dân ta đã chiến đấu lâu dài và giành thắng lợi, tạo nên địa danh Điện Biên Phủ, buộc quân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và các nước. trên bán đảo Đông Dương.

Tuy nhiên, với bản chất hiếu chiến, thực dân Pháp đã cấu kết, bật đèn xanh cho đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam và Đông Dương, buộc nhân dân ta bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài 21 năm. . Với sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, nhân dân ta đã liên tục đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và ngụy quyền, giành thắng lợi là đỉnh cao của cuộc Chiến tranh. Dịch Hồ Chí Minh đã giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Chính bản chất hiếu chiến, hung hãn của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, tay sai là nguyên nhân sâu xa và trực tiếp dẫn đến hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chứ không phải do “Cách mạng Tháng Tám”. 1945 ”như bị các thế lực thù địch xuyên tạc.

Kiên quyết bác bỏ những luận điệu phủ nhận thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Cách mạng Tháng Tám đã tạo nên cơ đồ, vị thế và quyền làm chủ của Nhân dân ta.

Thứ ba, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám không phải là sự chuyển từ “vương quốc” sang “đảng trị” mà là sự thay đổi bản chất, từ chế độ quân chủ phong kiến ​​sang chế độ dân chủ cộng sản. từ ách thống trị tàn bạo của chế độ phong kiến ​​chuyển sang quyền làm chủ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và sự quản lý của Nhà nước dân chủ nhân dân.

Cách mạng Tháng Tám đã tạo nên cơ đồ, vị thế và quyền làm chủ của Nhân dân ta. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Việt Nam là một nước thuộc địa nửa phong kiến, nghèo nàn, lạc hậu, không có tên trên bản đồ thế giới, trình độ dân trí thấp, 95% dân số không biết viết. mù chữ. Nạn đói do phát xít Nhật gây ra đã cướp đi sinh mạng của hơn hai triệu người, khoảng 10% dân số cả nước. Sau khi tuyên bố độc lập, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu sáu nhiệm vụ cấp bách là đẩy mạnh sản xuất, “diệt đói”, xây dựng nền văn hóa mới, xóa bỏ nền văn hóa nô dịch cho thực dân phong kiến, phát triển phong trào bình dân học thuật. Cái đói được đẩy lùi. Uy tín của Đảng và Chính phủ ngày càng được nâng cao trong quần chúng nhân dân. Ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên được tổ chức thành công trong cả nước, đánh dấu sự trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ của đất nước ta. có Quốc hội, Chính phủ thống nhất, Hiến pháp tiến bộ và hệ thống pháp luật của Chính phủ chính quy đại diện cho nhân dân Việt Nam trong các hoạt động đối nội và đối ngoại. Sự khác biệt này hoàn toàn bác bỏ lầm tưởng “không có gì thay đổi chế độ xã hội ở Việt Nam” sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công.

Vị thế và tiềm lực do công cuộc đổi mới mà chúng ta gây dựng hôm nay càng chứng tỏ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng là hết sức đúng đắn.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, kịp thời trong lãnh đạo, xây dựng và chuẩn bị lực lượng cho cách mạng, nghệ thuật chớp thời cơ, khởi nghĩa từng phần, tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Những thành tựu và giá trị của Cách mạng Tháng Tám đã tạo nền tảng cho thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. chứng tỏ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng là hết sức đúng đắn, là “yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam”.6. Thực tế này hoàn toàn phản bác những luận điệu xuyên tạc, thâm độc, bảo vệ thành quả cách mạng dân tộc của bọn phản động, cơ hội luôn đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của nhân dân.

Kiên quyết bác bỏ những luận điệu phủ nhận thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Đồ họa: TTXVN

————————-

Người giới thiệu:

1. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 2011, tập 7, tr. 25 GS.TSKH Vũ Văn Hiền,

2. Một số luận điểm phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống lại Đại hội lần thứ 13 của Đảng, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, H.2020, tr.25-26

3. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 2011, tập 3, tr. 596

4. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, t.5, tr.218.

5. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 5, tr.534

6. Bài báo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, PGS.TS. GS.TS Nguyễn Phú Trọng

Nhẫn Thiên Đường

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *