Lộ “phễu lọc” nhà thầu thi công cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, mỗi gói 3.000 – 5.000 tỷ đồng

Rate this post

Bộ Giao thông vận tải vừa có Công văn số 9245 / BGTVT – QLXD báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Đông Bắc – Nam giai đoạn 2021 – 2025 (giai đoạn 2).

NĂM Tiêu chí LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Thông tin về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia, Bộ GTVT cho biết hiện đang tập trung chỉ đạo các Ban quản lý dự án và phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các dự án. các công việc như: di dời hạ tầng kỹ thuật, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; rà phá bom mìn, vật liệu nổ; rà soát, khảo sát nguồn tài liệu; khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán, xây dựng tiêu chí, hồ sơ yêu cầu … làm cơ sở lựa chọn nhà thầu thi công, đảm bảo khởi công dự án trước ngày 31/12/2022.

“Khối lượng công việc còn lại rất lớn, thời gian không nhiều, quá trình thực hiện phải đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật”, Bộ GTVT cho biết.

Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án xây dựng một số đoạn đường trên tuyến Bắc – Nam giai đoạn 2017 – 2020 và các dự án đầu tư xây dựng ngành đang triển khai, Bộ GTVT kiến ​​nghị Chính phủ phê duyệt. 5 tiêu chí đánh giá kinh nghiệm, năng lực lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Đông Bắc Nam giai đoạn 2021-2025.

Đặc biệt, Đầu tiên, thời gian hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông tối thiểu là 5 năm. Nhà thầu cần có chứng chỉ năng lực hạng I về công trình đường bộ, chứng chỉ năng lực phù hợp với cấp công trình cầu, hầm của gói thầu đang xét, tương ứng với cấp công trình cầu, hầm …

Thứ hai, năng lực tài chính như doanh thu hoạt động xây dựng bình quân hàng năm trong 3 năm gần nhất, nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị tài sản thuần dương của năm gần nhất, xác nhận cơ quan thuế không nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đối với kỳ kê khai gần nhất …

Thứ ba, phải có kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự về kỹ thuật với tư cách là nhà thầu (cùng loại, cùng cấp công trình) và có giá trị hợp đồng tương đương ít nhất bằng 50% giá gói thầu đang xét …

Thứ Tư, các yêu cầu về nhân sự chủ chốt và các nhân sự khác như số lượng, năm kinh nghiệm, bằng cấp, chứng chỉ hành nghề …

Thứ năm, yêu cầu về máy móc thiết bị chủ yếu, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Trường hợp nhà thầu tham gia nhiều gói thầu thì phải bảo đảm không trùng lắp về nhân sự, máy móc, thiết bị giữa các gói thầu và đáp ứng nguồn tài chính được bố trí cho từng gói thầu.

“Trường hợp liên danh tham gia gói thầu thì mỗi thành viên phải đáp ứng điều kiện về năng lực, kinh nghiệm tương ứng với nội dung, phạm vi công việc theo thỏa thuận liên danh (theo các tiêu chí nêu trên)”, đại biểu Bộ Giao thông vận tải.

MỖI GÓI ĐẤU THẦU dự kiến ​​TỪ 3.000 – 5.000 TỶ ĐỒNG

Căn cứ vào các tiêu chí trên, trong 10 năm qua đã có khoảng 48 nhà thầu tham gia xây dựng công trình giao thông từ cấp II trở lên có tính chất kỹ thuật tương đương và giá trị hợp đồng trở lên 350 tỷ đồng. .

Trong đó, 18 nhà thầu đã tham gia thi công với giá trị hợp đồng từ 350 – 500 tỷ đồng, 16 nhà thầu tham gia thi công với giá trị hợp đồng từ 500 – 1.000 tỷ đồng; 7 nhà thầu đã tham gia thi công với giá trị hợp đồng từ 1.000 đến 1.500 tỷ đồng; cùng 7 nhà thầu đã tham gia thi công với giá trị hợp đồng từ 1.500 tỷ đồng trở lên.

“Thời gian qua, một số doanh nghiệp lớn đã tham gia đầu tư vào các dự án xây dựng công trình giao thông, đô thị và khu công nghiệp lớn với tư cách là chủ đầu tư, không phải là nhà thầu xây dựng. Các doanh nghiệp này khi tham gia thực hiện dự án với tư cách là nhà thầu xây dựng phải có kinh nghiệm theo quy định của pháp luật về xây dựng và đấu thầu nêu trên ”, Bộ GTVT nhấn mạnh. .

Để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án, không chia nhỏ gói thầu, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp hiệu quả hoạt động của các nhà thầu, Bộ Giao thông vận tải khuyến nghị chia nhỏ gói thầu có phạm vi khoảng 20 – 40km / 01 gói thầu. và giá trị ước tính khoảng 3.000 – 5.000 tỷ đồng.

Như vậy, 12 dự án thành phần có chiều dài khoảng 729 km, dự kiến ​​được chia thành khoảng 30 gói thầu. Số lượng nhà thầu liên danh khoảng 3 nhà thầu / 1 gói thầu.

Với số lượng nhà thầu đáp ứng quy mô của gói thầu có giá trị từ 1.500 tỷ đồng trở lên không nhiều nên có thể chỉ định thầu nhiều hơn 01 gói thầu (nếu đáp ứng năng lực thực hiện).

Đồng thời, việc phân chia gói thầu có giá trị xây lắp khoảng 3.000 – 5.000 tỷ đồng, tương ứng với hợp đồng tư vấn giám sát có giá trị khoảng 20 – 40 tỷ đồng sẽ phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu. giám sát của Việt Nam hiện nay.

Về quy trình, trình tự chỉ định thầu, Bộ Giao thông vận tải cho biết, ngoài việc thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu thầu nêu trên, Bộ Giao thông vận tải sẽ tổ chức thực hiện theo 2 bước.

Bước 1, căn cứ quy mô gói thầu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo khuyến nghị nêu trên; Bộ GTVT sẽ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xây dựng và niêm yết công khai các tiêu chí lựa chọn nhà thầu (yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm) để các nhà thầu tiếp cận thông tin và tự đánh giá. khả năng thực thi.

Tìm kiếm đối tác đủ năng lực, đáp ứng tiêu chuẩn để liên danh đăng ký tham gia gói thầu (gửi đơn đăng ký tham gia đến bên mời thầu).

Trên cơ sở danh sách các nhà thầu đã đăng ký, bên mời thầu tổ chức đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm; xác định danh sách các nhà thầu đủ điều kiện nhận hồ sơ yêu cầu. Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu.

Bước 2, Căn cứ phạm vi gói thầu được duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn lập dự toán. Căn cứ vào dự toán đã được Kiểm toán Nhà nước phê duyệt, chủ đầu tư phê duyệt đề nghị; phát hành hồ sơ yêu cầu đối với nhà thầu trong danh sách để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất; tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất; thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *