MAC đã thay đổi từ lãi thành lỗ sau khi xem xét, nhận được một loạt ý kiến ​​ngoại trừ

Rate this post

MAC đã thay đổi từ lãi thành lỗ sau khi xem xét, nhận được một loạt ý kiến ​​ngoại trừ

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2022, CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải (HNX: MAC) báo lỗ ròng hơn 4,4 tỷ đồng, trong khi báo lãi tự doanh gần 130 triệu đồng. Đáng chú ý, Công ty cũng nhận được các trường hợp ngoại lệ và các vấn đề cần nhấn mạnh từ đơn vị kiểm toán.


Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của MAC sau khi xem lại. Đơn vị: Tỷ đồng


Khoản chênh lệch này đến từ việc chi phí tài chính tăng gấp 25 lần (do hoàn nhập dự phòng rủi ro đầu tư) và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 3 tỷ đồng (do tăng chi phí cho nhân viên và dự phòng). phòng cho các khoản phải thu khó đòi).

So với cùng kỳ năm ngoái, MAC ghi nhận doanh thu thuần giảm 18% còn hơn 36,7 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 4,4 tỷ đồng (cùng kỳ hơn 5,4 tỷ đồng). Qua đó, nâng tổng số lỗ lũy kế đến 30/6/2022 lên hơn 30 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, MAC hiện có hơn 46 tỷ đồng phải thu khách hàng ngắn hạn, tăng 10% so với đầu năm. Công ty ghi nhận hơn 17 tỷ đồng nợ xấu, tăng 23,5%; dự phòng phải thu khó đòi gần 16 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt gần 155 tỷ đồng, giảm 14%.

Kiểm toán viên đưa ra một loạt các ngoại lệ và nhấn mạnh vấn đề

Đáng chú ý, tại báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 của MACkiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ​​ngoại trừ về kết quả của hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Motachi.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, MAC có khoản “Phải thu dài hạn khác” trị giá 35 tỷ đồng. Đây là phần vốn góp theo hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 22/4/215 với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Motachi.

Công ty sẽ thu hồi dần số vốn đã tạm ứng trong thời hạn 15 năm kể từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 21/12/2035 thông qua việc trừ chi phí sử dụng sân. Tuy nhiên, trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, MAC Chưa ghi nhận kết quả kinh doanh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh này.

Do đó, kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đưa ra kết luận về kết quả hợp tác kinh doanh cần được ghi nhận trong báo cáo tài chính năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 (nếu có) liên quan đến hợp đồng. quan hệ đối tác kinh doanh này. Ngoài ra, đánh giá viên đặt câu hỏi liệu MAC có nghĩa vụ hạch toán kinh phí sử dụng sân trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2022.

Ngoài ra, trong khoản mục phải thu khách hàng, MAC phải thu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Motachi lên tới hơn 13,7 tỷ đồng (đầu năm là 14 tỷ đồng), về việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ các năm 2015 – 2020 quá hạn thanh toán theo quy hợp đồng. Tuy nhiên, Công ty chưa trích lập dự phòng cho các khoản phải thu này do Công ty cho rằng khoản phải thu này vẫn có thể thu hồi được.


Nguồn: Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2022 của MAC

Do đó, kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đưa ra kết luận về khả năng thu hồi của khoản nợ. Nếu ước tính trích lập dự phòng theo tuổi nợ thì chi phí dự phòng tăng thêm từ các kỳ trước là gần 8,3 tỷ đồng.

Tiếp đó, đơn vị kiểm toán cũng nhắc nhở bạn đọc rằng tại kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2022, MAC tiếp tục lỗ hơn 4,4 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 3,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính đến 30/6/2022, Công ty còn lỗ lũy kế hơn 30 tỷ đồng. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của một sự không chắc chắn trọng yếu có thể gây nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

MAC làm thế nào để giải thích?

Trước ý kiến ​​của kiểm toán viên, MAC có văn bản giải thích. Đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 22/4/2015 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Motachi với mục tiêu triển khai kinh doanh khai thác bến bãi container và các dịch vụ khác tại khu đất 4,3 ha thuộc dự án. Dự án BP-Motachi tại Đông Nam bán đảo Đình Vũ, khu công nghiệp Đình Vũ. Theo như bản hợp đồng, MAC vốn góp bằng xe nâng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, còn CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Motachi góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, do các bên chưa tổng hợp kết quả hoạt động hợp tác kinh doanh năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 để làm cơ sở phân chia kết quả cho từng bên hợp tác kinh doanh nên Công ty chưa ghi nhận kết quả hoạt động hợp tác kinh doanh. hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Motachi.

Điểm mạnh

FILI

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *