Matt Odell x Ben Gagnon: Bao nhiêu phần trăm tiêu thụ năng lượng toàn cầu mà thợ mỏ sẽ sử dụng vào năm 2030?