Mua Dip: Bitcoin ($ BTC) Ví có kích thước thay đổi tiếp tục tích lũy trong thị trường gấu