Nâng cao hiệu quả thoát nước đô thị: Bài 2

Rate this post

Những khó khăn, vướng mắc trong việc đầu tư hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư gặp nhiều khó khăn. Các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi các dự án cho rằng việc đền bù chưa thỏa đáng, chưa tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để bàn giao, di dời nhà ở, đất nông nghiệp … cho nhà thầu thi công dự án. Vì vậy, các sở, ngành liên quan của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cần phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đầu tư các giải pháp phát triển hệ thống thoát nước đô thị trong khu vực bảo vệ. đảm bảo hiệu quả.

Mặt bằng khu dân cư Nam Cổ Đạm, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn được đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, trong đó có hệ thống thoát nước kiên cố. Ảnh: Xuân Hùng

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, nhiều huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có quy hoạch đô thị lâu ngày chưa được điều chỉnh dẫn đến quy hoạch không đạt yêu cầu trong phát triển kinh tế – xã hội. các hội trong giai đoạn hiện nay (như các huyện Vĩnh Lộc, Hoằng Hóa, Thường Xuân, Triệu Sơn, thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn …). Đồng thời, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của các huyện chưa chú trọng bố trí chỉ tiêu cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, dự án thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải dẫn đến không đủ nguồn lực. cơ sở để đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn. Nguồn ngân sách còn khó khăn (ngân sách tỉnh, huyện) để đầu tư xây dựng các dự án thoát nước mưa và thu gom, xử lý nước thải theo kế hoạch. Mặt khác, đối với các nguồn vốn vay và hỗ trợ ưu đãi từ các nguồn ODA, WB, AFD ngày càng khó tiếp cận, do nguồn vốn vay từ các nước phát triển (Đức, Nhật Bản, Đan Mạch …) bị cắt dần. giảm các khoản vay ưu đãi đối với một số nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cùng với đó, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, lộ trình đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, mở rộng hệ thống công trình thu gom nước mưa riêng và công trình thu gom, xử lý nước cấp. rác thải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 cho thấy, trên cơ sở số liệu và đề xuất của UBND các huyện, thị xã, thành phố, hiện nay hầu hết các địa phương trong tỉnh còn khó khăn. bố trí vốn ngân sách để có thể đề xuất các dự án đảm bảo mục tiêu theo Quyết định số 589 / QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1296 / QĐ-BXD ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Sự thi công. Trong khi đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa vừa được HĐND tỉnh thông qua vẫn chưa có các công trình, dự án này. Vì vậy, hiện nay, các sở, ngành liên quan của tỉnh đang gặp khó khăn lớn trong việc soạn thảo phương án, lộ trình đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, mở rộng hệ thống công trình thu gom nước riêng. các công trình thu gom và xử lý nước thải, nước thải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Sở Xây dựng đề xuất, kiến ​​nghị UBND tỉnh trong việc đầu tư, khai thác và quản lý các công trình thoát nước đô thị. Đó là, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh ban hành kế hoạch, lộ trình đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, mở rộng hệ thống công trình thu gom nước mưa riêng và công trình thu gom, xử lý nước thải. tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Quy hoạch thoát nước) đảm bảo các mục tiêu theo Quyết định số 589 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1296 / QĐ-BXD của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính chủ trì, phối hợp nghiên cứu bố trí vốn ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp môi trường, vốn phát triển cơ sở hạ tầng … .). tầng …) đối với các công trình, dự án hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh theo dự thảo phương án thoát nước do Sở Xây dựng đề xuất. Đồng thời, tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn công trung hạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa theo quy định của Luật Đầu tư công, do các công trình, dự án cấp bách phải xử lý ô nhiễm môi trường, ngăn chặn. lũ lụt. ngập lụt đô thị. Cùng với đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 215-CV / TU. ngày 31/5/2021, ý kiến ​​chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 9723 / UBND-CN ngày 07/7/2021, trong đó có nội dung khẩn trương rà soát, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt. quy hoạch xây dựng các quận, huyện, quy hoạch xây dựng các khu chức năng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn … trên địa bàn quản lý. Trong quá trình lập, trình thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, tập trung rà soát, khẩn trương bố trí các chỉ tiêu sử dụng đất, đưa các công trình hạ tầng kỹ thuật, dự án thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải (theo quy hoạch đô thị. ) vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để làm cơ sở thực hiện dự án theo quy định của Luật Đất đai. Đồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, để triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật, dự án thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn đảm bảo đúng tiến độ dự án. và giải ngân vốn theo quy định. Tổ chức đầu tư, phát triển hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn quản lý theo quy định hiện hành. Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và mở rộng hệ thống công trình thu gom, thoát nước thải tách biệt với hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quản lý để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết. chương trình, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền ban hành và pháp luật hiện hành. Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì, sử dụng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, quản lý bùn thải do các tổ chức kinh tế làm chủ đầu tư và xây dựng. giao cho Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Tổ chức lựa chọn (đặt hàng hoặc đấu thầu), ký hợp đồng quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải với đơn vị thoát nước trên địa bàn được giao quản lý theo quy định. Giao nhiệm vụ hoặc phân cấp cho đơn vị chuyên môn có đủ năng lực thực hiện duy tu, sửa chữa, duy tu công trình, nạo vét hệ thống thoát nước. Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền phân cấp đối với quy hoạch xây dựng, khu đô thị, khu chức năng, quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật … các khu đô thị, khu chức năng, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung, nông thôn. các khu dân cư phải xem xét, đánh giá các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, chống ngập úng đô thị và nông thôn; hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước và xử lý nước thải phải phù hợp với quy chuẩn xây dựng của Việt Nam và các quy định có liên quan. Trong quá trình tổ chức quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất phải bố trí quỹ đất cho các trạm / nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm nước mưa, nước thải; hệ thống thu gom nước mưa, nước thải đảm bảo thoát nước cho các lưu vực thoát nước của khu vực theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định có liên quan đã được ban hành.

Cùng với đó, thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành nội dung quy hoạch, lộ trình đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, mở rộng hệ thống công trình thu nước riêng. Công trình thu gom và xử lý nước thải, nước thải tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, Quy chế quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu, báo cáo UBND tỉnh bố trí vốn ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp môi trường, vốn phát triển cơ sở hạ tầng …) vốn. Nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn vay ưu đãi (ODA, WB, AFD), vốn khác để đầu tư các công trình, dự án về hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo quản lý, đầu tư phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh, bao gồm quy hoạch, kế hoạch và đầu tư xây dựng. , quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì và sử dụng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, quản lý giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh.

Xuân Hùng

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.