Ngành Y tế Lâm Đồng đổi mới, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động (Bài 2)

Rate this post

Bài 2: Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, sau 5 năm thực hiện nghị quyết đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế, ngành y tế đã được đánh giá rất cao. sự nhất trí cao của Đảng ủy, chính quyền và toàn thể công chức, viên chức trong ngành. Việc từng bước đẩy mạnh giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo ra sự chuyển biến mới trong tư duy và nhận thức của cán bộ công chức. Các đơn vị đã chủ động tập trung khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản, nguồn lực để triển khai, mở rộng các hoạt động dịch vụ, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, tăng doanh thu, nâng cao thu nhập, giảm chi thường xuyên. thường xuyên cho ngân sách …Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thực hiện nội soi mật tụy ngược dòng dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Pháp
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thực hiện nội soi mật tụy ngược dòng dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Pháp

5 NĂM TIẾT KIỆM HƠN 466 TỶ ĐỒNG

Tinh gọn bộ máy đã tiết kiệm được các khoản chi thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển. Việc tinh giản tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thí điểm hợp nhất các cơ quan, đơn vị được triển khai khá hiệu quả … Từ đó, đã khắc phục được một số hạn chế còn tồn tại; giảm đầu mối, biên chế, góp phần xây dựng tổ chức, bộ máy từng bước hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau khi sắp xếp, hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã đi vào nề nếp, không có nhiều xáo trộn; Tâm thế cán bộ, đảng viên ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí trong đơn vị sự nghiệp công lập nhằm giúp đơn vị chủ động trong việc sử dụng kinh phí được giao, đồng thời nâng cao hiệu quả công việc, cải tiến phương thức tiết kiệm trong sử dụng nhà nước. kinh phí của cán bộ, công chức, viên chức. Giai đoạn 2016-2020, các đơn vị trong ngành Y tế Lâm Đồng vẫn thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định hiện hành.

Sở Y tế thực hiện phân loại và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong thời gian ổn định 03 năm cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo thỏa thuận phân loại và giao quyền tự chủ tài chính. của Sở Tài chính tại Công văn số 2897 / STC-HCSN ngày 23/11/2017 giai đoạn 2017-2019. Theo đó, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên (Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng) dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động chi thường xuyên là 850 triệu đồng. 21 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên có tổng kinh phí hoạt động thường xuyên gần 915 tỷ đồng; trong đó, đơn vị tự đảm bảo chi từ nguồn lợi nhuận được để lại theo chế độ quy định 548 tỷ đồng và ngân sách nhà nước bảo đảm gần 367 tỷ đồng. Ngoài ra, có 4 đơn vị được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động với kinh phí đảm bảo 10,4 tỷ đồng; trong đó, quỹ lương 8,36 tỷ đồng và chi thường xuyên khác 2,1 tỷ đồng.

Giai đoạn 2020-2022, phân loại và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 (năm đầu của thời kỳ ổn định). giai đoạn 2020-2022) như sau: 22 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên có tổng kinh phí hoạt động thường xuyên là 1.152 tỷ đồng; trong đó, kinh phí do đơn vị tự đảm bảo gần 818 tỷ đồng (tương ứng 71%) và kinh phí do ngân sách đảm bảo một phần hơn 334 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ 29%). 1 đơn vị được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động có kinh phí đảm bảo gần 2,9 tỷ đồng. Năm 2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng chuyển từ đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động sang tự trang trải hoàn toàn.

Việc thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định 43/2006 / NĐ-CP của Chính phủ tại các đơn vị đạt được một số kết quả như: Tạo quyền tự chủ, chủ động cho đơn vị trong việc quản lý chi tiêu tài chính. . Thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện, việc phân phối tiền lương của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với hiệu quả chất lượng công việc thông qua quy chế chi tiêu nội bộ … Các đơn vị sự nghiệp công lập đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và các giải pháp thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ trong nhằm tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí và đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động. Hầu hết các đơn vị sự nghiệp công lập có thu thực hiện cơ chế tự chủ đều tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó tăng thu; tiết kiệm chi phí đầu vào, chi thường xuyên để từng bước nâng cao thu nhập của cán bộ, công nhân viên và người lao động, tích lũy để tăng cường cơ sở vật chất.

Cụ thể, năm 2016, ngành Y tế có 25 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, trong đó có 6 đơn vị do ngân sách bảo đảm 100% với 166 biên chế, tổng số chi NSNN gần 19,5 tỷ đồng, tổng thu 2,25 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm được là 464 triệu đồng. 19 đơn vị được bảo đảm một phần chi thường xuyên với 3.720 biên chế, tổng số ngân sách nhà nước đã chi hơn 357 tỷ đồng, tổng thu hơn 623 tỷ đồng, số tiết kiệm 62 tỷ đồng.

Năm 2017, ngành Y tế có 25 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; trong đó, 5 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm 100% với 130 biên chế, tổng số ngân sách nhà nước đã chi hơn 24 tỷ đồng, tổng thu 831 triệu đồng, số tiền tiết kiệm 913 triệu đồng.

20 đơn vị được bảo đảm một phần chi thường xuyên với 3.728 biên chế, tổng số ngân sách nhà nước đã chi hơn 382 tỷ đồng, tổng thu gần 735 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm được gần 73,5 tỷ đồng.

Năm 2018, ngành Y tế có 25 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; trong đó, 4 đơn vị 100% NSNN với 93 biên chế, tổng số NSNN đã chi 14,36 tỷ đồng, tổng thu 4 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm được là 392 triệu đồng.

21 đơn vị được bảo đảm một phần chi thường xuyên có 3.712 biên chế, tổng số ngân sách nhà nước đã chi hơn 352 tỷ đồng, tổng thu gần 859 tỷ đồng, số tiết kiệm hơn 147 tỷ đồng.

Năm 2019, ngành Y tế giảm còn 21 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (do sáp nhập các trung tâm); trong đó, 1 đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo 100% với 21 biên chế, tổng kinh phí nhà nước đã chi 2,5 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm được là 155 triệu đồng. 20 đơn vị được bảo đảm một phần chi thường xuyên có 3.937 biên chế, tổng số ngân sách nhà nước đã chi hơn 301 tỷ đồng, tổng thu hơn 893 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm được gần 78,7 tỷ đồng.

Năm 2020, ngành Y tế bao gồm 21 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; trong đó, 1 đơn vị 100% ngân sách nhà nước với 20 lao động, tổng kinh phí nhà nước đã chi 2,8 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm được là 208 triệu đồng. 20 đơn vị được bảo đảm một phần chi thường xuyên với 3.909 biên chế, tổng số ngân sách nhà nước đã chi hơn 329 tỷ đồng, tổng thu gần 916 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm được hơn 81 tỷ đồng.

Và đến năm 2021, ngành Y tế bao gồm 21 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; trong đó, 1 đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo 100% với 22 lao động, tổng kinh phí nhà nước đã chi 2,6 tỷ đồng. Có 1 đơn vị chuyển sang tự trang trải chi thường xuyên với 707 biên chế, tổng thu 339 tỷ đồng. 19 đơn vị được bảo đảm một phần chi thường xuyên với 3.372 biên chế, tổng chi NSNN 347 tỷ đồng, tổng thu gần 475 tỷ đồng, tiết kiệm 22 tỷ đồng.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC NGUỒN LỰC Phân bổ, quản lý và phân bổ ngân sách nhà nước cho sự nghiệp y tế

Ngân sách nhà nước bảo đảm đầu tư cho các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu và cho các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong điều trị, thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, ngân sách nhà nước đã giảm dần mức trực tiếp trong dự toán giao hàng năm cho các đơn vị thông qua việc giảm chi thường xuyên cho cơ cấu chi trong giá. dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và khả năng tự trang trải chi thường xuyên từ nguồn thu sự nghiệp của từng đơn vị; hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là người nghèo, đối tượng chính sách thông qua việc mua thẻ bảo hiểm y tế; tăng chi cho y tế dự phòng, dành nguồn lực cho cải cách tiền lương và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách khác của ngành y tế.

Cụ thể, giai đoạn 2017 – 2020, UBND tỉnh điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế, trong đó điều chỉnh giảm phần kinh phí tiền lương do được cơ cấu vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh với tổng số 425 tỷ đồng; phân bổ 20,3 tỷ đồng vào Quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo và gần 6,9 tỷ đồng hỗ trợ đóng BHYT cho các hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp. có mức sống trung bình theo quy định tại Nghị quyết số 65/2017 / NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh và bố trí 512 triệu đồng mua thẻ BHYT cho người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định. của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện trong ngành y.

Ở các hệ thống dự phòng và chăm sóc sức khỏe khác, việc bố trí ngân sách cơ bản đáp ứng được các hoạt động chuyên môn của các đơn vị. Phân bổ ngân sách nhà nước theo tiêu chí dân số qua các năm như sau: Năm 2017, dự toán giao cho y tế dự phòng đạt 23,81% với ngân sách cho y tế dự phòng là 103 tỷ đồng. Năm 2018, dự toán giao cho y tế dự phòng đạt 30,95% với 131,5 tỷ đồng. Năm 2019, dự toán chi cho y tế dự phòng đạt 27,11% với 108 tỷ đồng. Năm 2020, dự kiến ​​phân bổ cho y tế dự phòng đạt 25,08% với gần 106 tỷ đồng.

Kết quả của việc đổi mới cơ chế tài chính chuyển ngân sách nhà nước từ hỗ trợ đơn vị sự nghiệp công lập sang hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khi sử dụng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, cần thiết; chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế khoán bình quân sang cơ chế Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hành chính công dựa trên chất lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ hành chính công.

(CÒN NỮA)

TƯƠNG ĐƯƠNG

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *