Nghiên cứu: Dữ liệu đằng sau FUD năng lượng của Bitcoin – Khai thác Bitcoin tiêu thụ nhiều điện hơn…