Nhật ký thay đổi báo cáo — v4.2.0

Rate this post

Nhật ký thay đổi báo cáo — v4.2.0

Bản cập nhật cho Báo cáo đã được phát hành. Bản cập nhật này thêm khả năng xem mức trung bình có trọng số cho từng cặp tiền tệ.

Thêm

  • Đã thêm biểu diễn báo cáo trung bình có trọng số và các chức năng tương ứng.

Bản sửa lỗi & Cải tiến

  • Đã sửa lỗi tính phần trăm tiến trình đồng bộ hóa
  • Đã sửa lỗi hiển thị menu điều hướng trên một số màn hình di động
  • Đã khắc phục sự cố bỏ các cặp đã chọn khi làm mới Công cụ phái sinh
  • Cải thiện độ ổn định nội bộ cho Tóm tắt tài khoản

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *