Nỗ lực xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh

Rate this post

Để xây dựng tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh, những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp tích cực để từng bước đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo. , sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy Đảng và hệ thống chính quyền các cấp. Từ đó, phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền địa phương; góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.Người dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa Trung tâm hành chính huyện

Công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị các cấp, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh được tỉnh triển khai tích cực, đảm bảo theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương. 6 (khóa XII) và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị với quyết tâm chính trị cao, có trọng tâm, trọng điểm. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, có lộ trình, bước đi phù hợp, với nhiều cách làm sáng tạo. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cũng từng bước được tinh gọn. Tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện thí điểm một số mô hình tổ chức mới và sắp xếp lại một số đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn, tổ dân phố, giảm dần số lượng đầu mối, trung gian, số lượng lãnh đạo. , giảm biên chế, giảm chi phí hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Việc thực hiện tốt quy chế phối hợp, quy chế phân công, phân cấp trong quản lý, điều hành, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục tình trạng trên. sách nhiễu và gây phiền hà cho Nhân dân. Công tác quản lý hành chính cũng ngày càng được tăng cường, chính quyền các cấp cơ bản thực hiện đúng chức năng quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ về tinh giản bộ máy, biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước; UBND tỉnh đã phê duyệt và ban hành quyết định phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Việc bố trí, phân công công việc đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động cơ bản được thực hiện theo vị trí việc làm và bản mô tả công việc đã được phê duyệt, đảm bảo phù hợp với trình độ, chuyên môn. môn học, ngành nghề của từng cơ quan, tổ chức. Đến năm 2021, số lượng công chức toàn tỉnh là 2.201 người, số biên chế viên chức là 24.989 người.Tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính công tỉnh
Tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính công tỉnh

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cũng chú trọng, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh, ngạch công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ công chức hành chính theo hướng chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao. Theo thống kê, tổng số cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2017 – 2020 là 45.019 lượt người; trong đó có 2.599 người dân tộc thiểu số (chiếm 5,77%); 23.176 nữ (chiếm 51,48%). Năm 2021, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.628 học viên; bồi dưỡng kiến ​​thức quản lý nhà nước 256 học viên; đào tạo chuyên môn trình độ tiến sĩ 14 học viên; trình độ thạc sĩ 147 học viên; trình độ đại học 1.849 sinh viên; Trình độ cao đẳng 46 học sinh, trung cấp chuyên nghiệp 25 học sinh. Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm, chú trọng đẩy mạnh các chương trình hợp tác, liên kết trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các ngành: hành chính, y tế, giáo dục, khoa học – kỹ thuật, công nghệ cao, nông nghiệp, công nghiệp, tài chính để đào tạo sau đại học ở trong nước và nước ngoài; ký kết nhiều chương trình hợp tác với một số trường đại học về nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Luật, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Lâm nghiệp …

Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, công tác phát triển Đảng trong thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chú trọng, đẩy mạnh. Toàn tỉnh hiện có 4.073 đảng viên là người DTTS, chiếm 10,4% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm; đào tạo, bồi dưỡng 140/722 người (chiếm 20,22%) trình độ đại học, thạc sĩ 3/722 người (chiếm 0,41%); tuyển dụng 59 công chức cấp tỉnh; 339 cán bộ (được bầu) và 237 công chức cấp xã thuộc diện chính sách ưu tiên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ được triển khai quyết liệt, góp phần khắc phục tình trạng trì trệ, phiến diện ở một số địa phương, đơn vị. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ trẻ, cán bộ nữ người dân tộc thiểu số tăng về số lượng, chất lượng và hiệu quả công việc, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, khắc phục tình trạng thiếu biên chế. các bộ ở nhiều ngành, nhiều địa phương. Đội ngũ cán bộ cấp xã ngày càng được chuẩn hóa.

Giai đoạn 2016 – 2020, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, tỉnh đã rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 10 sở, ngành, giảm 24 phòng chuyên môn; kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 58 đơn vị; cắt giảm 233 công chức và 1.849 lao động; tinh giản biên chế 334 người; sắp xếp, sáp nhập 10 đơn vị hành chính cấp xã (9 xã, 1 thị trấn) thành 5 đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp, sáp nhập 318 thôn, tổ dân phố để thành lập mới 153 thôn, tổ dân phố và đổi tên 12 thôn; Đến nay, tổng số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh là 1.376 thôn, trong đó có 877 thôn, 499 tổ dân phố. Và giai đoạn 2015 – 2021, Bộ Nội vụ đã thực hiện cắt giảm 10% biên chế công chức (282 / 2.820 biên chế) và 10% số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói, có được những kết quả này là do các cấp chính quyền đã nỗ lực chuyển từ quản lý hành chính sang quản lý hành chính, đổi mới từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, … bắt đầu từ cấp thấp nhất là cơ sở. mức độ. Thành tích này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở đảm nhận những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng khắt khe hơn trong giai đoạn tới.

NGUYÊN Nghĩa

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.