OpenSea Breaks Im lặng với tiền bản quyền của NFT, nhưng người sáng tạo không thích những gì họ nghe