Polygon ($ MATIC) đã hoạt động như thế nào trong Quý 3 năm 2022