Quỹ đạo giá đang diễn ra của Bitcoin có thể chia sẻ sự tương đồng này với chu kỳ năm 2018 của BTC