Quy định mới về quản lý ngoại hối đối với phát hành trái phiếu quốc tế

Rate this post

Thông tư này quy định thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh; Các nội dung khác về quản lý ngoại hối liên quan đến khoản vay nước ngoài dưới hình thức phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay, trả nước ngoài của doanh nghiệp. .

Thông tư nêu rõ, căn cứ xem xét, xác nhận đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế là giá trị đợt phát hành trái phiếu quốc tế trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài tự vay, tự trả hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức phát hành tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành về điều kiện vay nước ngoài, quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh, các quy định hiện hành của pháp luật về chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế

Theo Thông tư quy định, trước khi thực hiện đợt chào bán trái phiếu: Sau khi phương án phát hành trái phiếu ra nước ngoài được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật và ít nhất 20 ngày làm việc trước khi tổ chức phát hành thực hiện đợt chào bán trái phiếu ra nước ngoài. thị trường, tổ chức phát hành gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối); trong thời hạn 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận hoặc từ chối xác nhận hạn mức phát hành. Trường hợp từ chối xác nhận hạn mức phát hành, Ngân hàng Nhà nước có văn bản giải trình và nêu rõ lý do.

Khi chào bán trái phiếu: Trường hợp giá trị đợt phát hành nằm trong tổng hạn mức vốn vay thương mại nước ngoài tự vay, tự trả được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm, sau khi lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý, tư vấn pháp luật liên quan đến phát hành và trước ngày xác định giá trái phiếu, tổ chức phát hành nộp các thành phần theo yêu cầu.

Sau khi các văn bản quy định chính thức được ký kết giữa các bên liên quan, tổ chức phát hành hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành với các thành phần chính thức theo quy định.

Quy định mới về quản lý ngoại hối đối với phát hành trái phiếu quốc tế - Ảnh 1.

Trường hợp kết quả đợt phát hành làm thay đổi thông tin tại Phần thứ ba của hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế thì tổ chức phát hành cập nhật và gửi lại hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế.

Trường hợp hợp đồng, thỏa thuận đã ký chính thức có nội dung khác với dự thảo gửi NHNN và không trái với quy định của pháp luật có liên quan, tổ chức phát hành có văn bản báo cáo nêu rõ nội dung thay đổi. giữa hợp đồng, thỏa thuận chính thức và dự thảo cuối cùng trong hồ sơ sơ bộ gửi NHNN.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp cần làm rõ, bổ sung, sửa đổi các nội dung liên quan, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức phát hành hoàn thiện hồ sơ đăng ký đợt phát hành.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chính thức theo quy định, Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế cho tổ chức phát hành. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước có văn bản giải trình và nêu rõ lý do.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2022.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *