Sớm niêm yết lại XRP trên các sàn giao dịch? Có thể, nhưng chỉ khi…