Tập đoàn Amber giảm định giá, tìm kiếm thêm 100 triệu đô la: Bloomberg