"thần đèn" di dời chánh điện chùa Diệu Đế nặng 1.000 tấn – Báo Lao Động