Thay đổi thành “thông minh” (Phần 2)

Rate this post

Phần 2: Nguyên tắc & vấn đề cần đồng bộ

3 cặp nguyên tắc của chuyển đổi kỹ thuật số

Ngoài hai nguyên tắc tư tưởng chính, cần thiết lập các nguyên tắc cơ bản cho quá trình chuyển đổi số, đó là các quan điểm, tư tưởng và quy định xuyên suốt toàn bộ quá trình chuyển đổi số đòi hỏi cả tổ chức phải vận hành. quyền hạn và mọi cá nhân phải tuân thủ.

Từ nghiên cứu và thực tiễn đã xác định ba cặp nguyên tắc sau: tổng thể và toàn diện, đồng bộ và đột phá, chân chính và lãnh đạo.

Nguyên tắc chung là mọi bộ phận, mọi thành viên trong doanh nghiệp, ở bất kỳ bộ phận nào, đều cần chuyển đổi số, không ai đứng ngoài cuộc, tất cả đều cần thay đổi cách sống và làm việc của mình, cùng tham gia vào việc thay đổi cách thức hoạt động của doanh nghiệp.

Chuyển đổi kỹ thuật số doanh nghiệp: Thay đổi thành

Nguyên tắc chung là mọi thứ, mọi hoạt động của doanh nghiệp đều cần được xem xét để chuyển đổi. Sự biến đổi này của hoạt động số một sẽ có tác động đến các khía cạnh khác của hoạt động. Hiệu quả tổng thể của chuyển đổi số thường chỉ đạt được khi chuyển đổi số toàn diện.

Nguyên tắc đồng bộ là khi thực hiện chuyển đổi số, các doanh nghiệp cần đồng bộ với chuyển đổi số của môi trường bên ngoài (đồng bộ với môi trường kinh doanh) và nỗ lực chuyển đổi bên trong cũng phải đồng bộ với nhau (đồng bộ với nhau). các tập hợp không nhất thiết phải đồng thời hoặc đồng quy).

Nguyên tắc đột phá dựa trên nguyên tắc rằng chuyển đổi kỹ thuật số là một quá trình. Việc lựa chọn việc gì làm trước, việc gì làm sau quyết định sự thành bại của chuyển đổi số. Quy tắc 80/20 nói rằng thông thường 80% lợi ích đến từ 20% nỗ lực. Việc lựa chọn nội dung chuyển đổi số cần đầu tư ít nhưng mang lại hiệu quả cao, có tính lan tỏa sang các lĩnh vực khác tùy thuộc vào đặc thù của từng doanh nghiệp và là việc quan trọng cần làm trước khi bắt tay vào chuyển đổi số.

Nguyên tắc về quyền sở hữu nêu rõ rằng bất kỳ công việc chuyển đổi kỹ thuật số nào của doanh nghiệp đều phải học hỏi, xây dựng dự án của riêng mình và thực hiện nó. Nguyên tắc của chính phủ không phủ nhận rằng doanh nghiệp cần và có thể phối hợp với các chuyên gia và nhà cung cấp dịch vụ để giúp chuẩn bị các dự án và thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số, chẳng hạn như giúp đánh giá tình hình hiện tại hoặc nghiên cứu và tư vấn về công nghệ. Điều quan trọng là trong bất kỳ kế hoạch nào, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số cũng cần là người trực tiếp xây dựng đề án và triển khai chuyển đổi số.

Nguyên tắc lãnh đạo khẳng định rằng nơi nào người lãnh đạo nhận thức sâu sắc, có quyết tâm cao, có chiến lược và lộ trình rõ ràng, truyền cảm hứng cho mọi thành viên cũng như tổ chức thực hiện có hiệu quả thì nơi đó có sự chuyển biến. thay đổi số mới có thể thành công. Chuyển đổi số là sự thay đổi quy mô lớn về tổ chức và cách thức hoạt động, về mặt thay đổi cách thức kết nối với các đối tác quan trọng của doanh nghiệp và tất cả những điều đó là trách nhiệm của người đứng đầu. Trên thực tế, chỉ những doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo việc chuyển đổi số mới có cơ hội thành công.

5 vấn đề cần được đồng bộ hóa

Có 5 vấn đề cơ bản đối với chuyển đổi số của doanh nghiệp: Con người, thể chế, công nghệ, lộ trình chuyển đổi và quản lý thực hiện.

Con người: Nhận thức của con người là yếu tố quyết định và quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Nhận thức ở đây bao gồm nhận thức sâu sắc về những gì cần phải có để trở thành kỹ thuật số và nhận thức mạnh mẽ về cách thực hiện. Năng lực kỹ thuật số của cá nhân trong doanh nghiệp là kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho công việc của cá nhân đó trong môi trường kỹ thuật số. Năng lực kỹ thuật số của doanh nghiệp là khả năng làm việc nhóm với dữ liệu, với nền tảng, quản lý tri thức và khả năng thu nhận kiến ​​thức và kỹ năng từ các nguồn bên ngoài. Văn hóa đổi mới của doanh nghiệp là khả năng chấp nhận cái mới, tính đột phá, chấp nhận rủi ro và sẵn sàng chia sẻ ý tưởng, kiến ​​thức, kỹ năng và dữ liệu giữa các thành viên trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần biết cách để văn hóa đổi mới sáng tạo thấm sâu vào từng thành viên, mỗi người hãy luôn tự hỏi bản thân xem có cách làm nào tốt hơn không và mạnh dạn đưa ra thảo luận.

Ở đây cần nhận thức rằng con người là động lực nhưng đồng thời cũng có thể là trở ngại lớn nhất trong chuyển đổi số. Thể chế có thể được thiết kế lại, công nghệ có thể mua được bằng tiền, nhưng nếu con người không nhận thức được tính tất yếu của sự thay đổi, không nâng cao năng lực bản thân, bổ sung kỹ năng số. Nếu cần hay không xây dựng văn hóa chia sẻ, văn hóa đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của doanh nghiệp thì không thể thành công.

Thể chế: Hầu hết các luật, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành đều được xây dựng trước khi có môi trường số, vì vậy việc xây dựng thể chế đối với những thay đổi của môi trường số là điều kiện cần của chuyển đổi số. Có thể nói, nếu không có một thể chế phù hợp cho môi trường số, chuyển đổi số sẽ không thể thành công. Có ba vấn đề chính để cải thiện thể chế. Một là hành lang pháp lý do các cơ quan có thẩm quyền ban hành phải tuân theo. Thứ hai, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm sự kết hợp, kết nối, chia sẻ trong nội bộ và bên ngoài, mỗi tổ chức cần lựa chọn để phù hợp với tiêu chuẩn chung và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn nội bộ. bộ của mình. Thứ ba là thể chế bên trong, bao gồm các quy định của tổ chức dưới các hình thức khác nhau để hoạt động.

Trong chuyển đổi số, các doanh nghiệp có thể và cần phải sửa đổi các quy trình nội bộ, biểu mẫu báo cáo, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức cho phù hợp với quá trình chuyển đổi số. Dấu hiệu rõ ràng nhất (thực tế là khá phổ biến) của sự thiếu nhất quán của thể chế nội bộ trong quá trình chuyển đổi số là sau khi đưa hệ thống công nghệ vào vận hành, nhân viên công ty ngoài trách nhiệm hoàn thành các biểu mẫu báo cáo cũ còn thêm một việc nữa là nhập dữ liệu vào máy tính. Sự quá tải gia tăng này dẫn đến việc nhân viên không muốn sử dụng hệ thống mới và tìm đủ mọi lý do chính đáng và không chính đáng để không sử dụng hệ thống mới.

Công nghệ: Công nghệ số là một phần quyết định của quá trình chuyển đổi số. Việc đầu tư công nghệ cần thực hiện đồng bộ với quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, tránh tình trạng đầu tư manh mún, chưa đáp ứng yêu cầu, nhưng cũng tránh xu hướng đầu tư quá đà, đón đầu quá mức. dẫn đến lãng phí tài nguyên do vòng đời công nghệ bị rút ngắn.

Lộ trình chuyển đổi: Mọi hoạt động chuyển đổi số dù lớn hay nhỏ đều cần có lộ trình chi tiết. Thách thức lớn nhất trong chuyển đổi số là sức ì của hệ thống, lựa chọn lộ trình thông minh là cần thiết để giảm lực cản không cần thiết.

Quản lý thực thi: Một lộ trình chi tiết là cơ sở để quản lý thực thi hiệu quả, cụ thể ở đây là phân công đúng người đúng việc, có yêu cầu rõ ràng về kết quả công việc, thời hạn và nguồn lực. được phép sử dụng cụ thể, có đánh giá công bằng và trừng phạt theo kết quả công việc. Có thể nói, nếu không có một hệ thống quản trị hiệu quả thì việc chuyển đổi số thành công hay thất bại chỉ là may rủi.

Một nội dung khác của quản lý hiệu suất là đo lường chính xác hiệu quả của chính các hoạt động chuyển đổi kỹ thuật số. Vì chuyển đổi số không phải là tiêu tiền mà là phương thức đầu tư nên việc đo lường hiệu quả, đặc biệt là hiệu quả kinh tế, là điều cần thiết đối với các doanh nghiệp.

Sự kết luận

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã thông qua tầm nhìn số: “Chuyển đổi số hỗ trợ và thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, tối ưu hóa phương thức vận hành và nâng cao năng lực quản lý vận hành trên thị trường toàn cầu. toàn Tập đoàn ”và phê duyệt lộ trình chuyển đổi số Petrovietnam giai đoạn 2022-2026 gồm 4 nhóm giải pháp với 32 sáng kiến ​​số; Có văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên đẩy mạnh và triển khai đồng bộ công tác chuyển đổi số.

GS Hồ Tú Bảo – TS Nguyễn Nhật Quang

(Chấm dứt)

Chuyển đổi kỹ thuật số trong kinh doanh: Thay đổi thành

Chuyển đổi kỹ thuật số trong kinh doanh: Thay đổi thành “thông minh”

Môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh Công nghiệp 4.0 và xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra trên toàn cầu, đặt ra những thách thức lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhanh chóng thay đổi mô hình kinh doanh để thích ứng. thích ứng và tích cực chuyển đổi kỹ thuật số để định vị lại thương hiệu trong một môi trường kỹ thuật số thực mới.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *