Thời điểm xuất hóa đơn áp dụng thuế suất 8% là khi nào?

Rate this post

Công ty của anh Đăng Anh (Quảng Ninh) cung cấp dịch vụ sửa chữa ô tô. Ngày 09/12/2021, công ty nhận một chiếc xe ô tô bị tai nạn vào sửa chữa, chiếc xe này đã được mua bảo hiểm vật chất. Ngày 10/12/2021, công ty gửi bảng báo giá chi phí sửa chữa cho khách hàng, đồng thời gửi đơn vị bảo hiểm tại Quảng Ninh.

Theo đó, công ty bảo hiểm tại Quảng Ninh phải xin ý kiến ​​Tổng công ty bảo hiểm vì số tiền bồi thường thiệt hại vượt quá thẩm quyền.

Ngày 24/12/2021, Tổng công ty Bảo hiểm đã duyệt chi phí sửa chữa lần 1 với số tiền sau thuế GTGT là hơn 400 triệu đồng (thuế GTGT lúc này là 10%).

Ngày 16/02/2022, Tổng Công ty Bảo hiểm đã duyệt một số hạng mục theo báo giá của Công ty ông Đăng Anh với số tiền gần 20 triệu đồng sau thuế GTGT (theo báo giá là thuế 10%).

Đến tháng 5/2022, xe đã được sửa chữa xong, hai bên đã ký bàn giao xe và đơn vị bảo hiểm báo đã hoàn tất hồ sơ. Công ty của ông Đăng Anh xuất hóa đơn mua bảo hiểm với tổng số tiền gấp 2 lần đơn vị bảo hiểm chấp thuận với thuế suất 10% vì cho rằng xe này đã được sửa chữa trước thời điểm có Nghị định 15/2022 / NĐ. -CP về việc giảm thuế GTGT có hiệu lực.

Hồ sơ hóa đơn đã được đơn vị bảo hiểm tại Quảng Ninh tiếp nhận và chuyển cho Tổng công ty bảo hiểm đến nay đã hơn 3 tháng nhưng công ty của ông Đăng Anh vẫn chưa được thanh toán. Nguyên nhân là do Tổng Công ty Bảo hiểm không chấp nhận hóa đơn đã xuất có thuế GTGT 10% và bắt buộc phải xuất hóa đơn được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022 / NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày phát hành. 1/2/2022.

Ông Đăng Anh hỏi, trường hợp này công ty ông xuất hóa đơn theo thuế suất thuế GTGT 10% có đúng không? Có được xuất hóa đơn theo quy định về thuế GTGT tại Nghị định 15/2022 / NĐ-CP không?

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trả lời vướng mắc như sau:

Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thời điểm phát hành hóa đơn:

“1. Thời điểm lập hoá đơn bán hàng hoá (bao gồm cả việc bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hoá đối với người mua, bất kể đã thu được tiền hay chưa.

2. Thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp cơ sở cung cấp dịch vụ thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt trước, tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng cung ứng). cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng) ”.

Căn cứ Nghị định số 15/2022 / NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022 / QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ xã hội Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế:

Tại Điều 1 quy định về giảm thuế GTGT:

“Điều 1. Giảm thuế GTGT

1. Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất 10%, trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (trừ khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

d) Việc giảm thuế GTGT đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh, thương mại. Đối với than khai thác bán ra (kể cả trường hợp than khai thác, sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín để xuất bán) được giảm thuế GTGT. Các mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này không được giảm thuế GTGT ở các khâu khác ngoài khai thác.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật thuế GTGT thì thực hiện theo quy định của Luật thuế GTGT. . quy định của Luật thuế GTGT và không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

… 2. Giảm thuế VAT

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này … ”.

Khoản 1, Điều 3 quy định về hiệu lực:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Điều 1 Nghị định này được áp dụng từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty bạn cung cấp hàng hóa, dịch vụ nếu thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 15/2022 / NĐ-CP thì thời điểm chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với hàng hóa hoặc thời điểm hoàn thành cung ứng dịch vụ từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022 công ty xuất hóa đơn với thuế suất 8% theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trả lời để ông Đăng Anh biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

(Theo chinhphu.vn)

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.