Thông báo về giá cung cấp

Rate this post

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở – Dự án thành phần tỉnh Bạc Liêu.

Kính gửi: Tổ chức / cá nhân cung cấp hàng hóa.

Căn cứ Nghị định số 98/2021 / NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 14/2020 / TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Công văn số 5888 / BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020 / TT-BYT; Số 1672 / BYT-TB-CT, ngày 01/4/2022 của Bộ Y tế về việc thực hiện quy định về kê khai và công khai giá trang thiết bị y tế;

Căn cứ Quyết định số 605 / QĐ-UBND, ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ y tế. kinh tế cơ sở – Dự án thành phần tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Công văn số 234 / GSD-MS, ngày 10/12/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở – Bộ Y tế về việc đề xuất nhu cầu trang thiết bị tại các trạm y tế xã và y tế huyện. các trung tâm (lần 4);

Căn cứ Thư không phản đối ngày 13/12/2021 của Ngân hàng Thế giới do Bà Nguyễn Thúy Anh – Giám đốc Dự án ký;

Căn cứ Quyết định số 672 / QĐ-UBND, ngày 22/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện và kế hoạch tài chính năm 2022 Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống y tế cơ sở. dịch vụ – dự án thành phần tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 1181 / QĐ-SYT ngày 05/9/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt yêu cầu kỹ thuật trang thiết bị thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống chuỗi cung ứng. dịch vụ y tế cơ sở – Dự án thành phần tỉnh Bạc Liêu.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở – Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là BQLDA tỉnh Bạc Liêu) thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển dịch vụ Hệ thống giao nhận ở cơ sở – Dự án thành phần tỉnh Bạc Liêu. Danh mục thiết bị, số lượng (chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm); cấu hình và đặc tính kỹ thuật tối thiểu (chi tiết yêu cầu cung cấp và thiết lập thông số kỹ thuật tối thiểu theo Phụ lục 02 đính kèm).

Tổ chức, cá nhân có khả năng và nhu cầu cung cấp hàng hóa nêu trên xin cung cấp thông tin, cụ thể như sau:

1. Tên hàng hóa, mã / nhãn hàng hóa, nhà sản xuất / chủ sở hữu, nước sản xuất, cấu hình, quy cách (kể cả bao bì) nguyên liệu và chế phẩm sinh học, hóa chất mà đơn vị đề xuất cung cấp (kèm theo catalogue, tài liệu kỹ thuật, tài liệu chứng minh ISO, EC , FDA … của sản phẩm).

2. Số lưu hành, số giấy phép nhập khẩu … (nếu có) của hàng hoá chào bán (kèm theo văn bản công bố, giấy phép lưu hành, giấy phép nhập khẩu … còn hiệu lực).

3. Phân loại (A, B, C, D) đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế (kèm theo hồ sơ phân loại).

4. Phân nhóm theo Thông tư 14/2020 / TT-BYT đối với hệ thống máy chính và các thiết bị kèm theo (nếu có). Đính kèm các tài liệu chứng minh việc phân nhóm.

5. Giá cụ thể của hàng hóa.

6. Hợp đồng cung cấp chủng loại hàng hóa do đơn vị cung cấp trong thời hạn 12 tháng (nếu có).

7. Thông tin kê khai giá đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn).

(Mẫu lời chào có tối thiểu các nội dung sau tại các phụ lục 03 và 04).

* Ghi chú: Cho phép tổ chức / cá nhân tham dự 1, 2 hoặc tất cả hàng hóa.

– Thời hạn nhận thông tin: Từ ngày đăng thông báo đến trước 14h00, ngày 16/09/2022.

– Địa chỉ nhận thông tin: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở – Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Số 7 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. Bộ phận thường trực: Ông Lê Thanh Bạch – ĐT: 0913.161.036.

– Hình thức tiếp nhận hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng + 01 USB chứa bản mềm toàn bộ hồ sơ cần cung cấp ở trên và báo giá dưới dạng file pdf, file word hoặc excel.

PPMU Bạc Liêu trân trọng thông báo.

Tải xuống phụ lục đính kèm nơi đây.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *