Thực thi pháp luật là gì? Thực thi pháp luật Việt Nam?

Rate this post

Thực thi pháp luật là gì? Các cơ quan hành pháp ở Việt Nam? Các hình thức thực thi pháp luật khác nhau?

Ở mọi quốc gia trên thế giới, các quan chức thực thi pháp luật đang ở tuyến đầu của những nỗ lực chống lại tội phạm có tổ chức. Xây dựng năng lực điều tra tội phạm và thực thi pháp luật khác là thành phần cốt lõi. Hỗ trợ kỹ thuật bao gồm tăng cường thể chế và năng lực hoạt động của các cơ quan hành pháp và tư pháp để tăng cường điều tra và truy tố tội phạm có tổ chức. Đào tạo được cung cấp cho các điều tra viên cảnh sát, công tố viên và thẩm phán, các nhà phân tích tình báo tội phạm, các nhà điều tra tội phạm ma túy và tội phạm có tổ chức và các quan chức hải quan. Vậy khái niệm thực thi pháp luật ở đây là gì? Các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam được quy định như thế nào? Tìm hiểu thêm về điều này trong bài viết dưới đây:

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài Trực tuyến 24/7: 1900.6568

Cơ sở pháp lý: Hiến pháp Việt Nam 2013.

1. Thực thi pháp luật là gì?

Thực thi pháp luật là hoạt động của một số thành viên chính phủ hoạt động có tổ chức nhằm thực thi pháp luật bằng cách phát hiện, răn đe, cải tạo hoặc trừng phạt những người vi phạm các quy tắc và chuẩn mực của xã hội. sự liên kết đó. Thuật ngữ này bao gồm cảnh sát, tòa án và các cơ quan quản lý. Ba thành phần này có thể hoạt động độc lập với nhau hoặc tập thể, thông qua việc sử dụng chia sẻ hồ sơ và hợp tác lẫn nhau.

Theo truyền thống, các bộ luật pháp lý của tiểu bang hiện đại sử dụng thuật ngữ nhân viên hòa bình, hoặc nhân viên thực thi pháp luật, để bao gồm bất kỳ ai đã được nhà nước lập pháp trao cho quyền lực hoặc quyền hạn của cảnh sát. hệ thống, bất kỳ ai “tuyên thệ hoặc phù hiệu, người có thể bắt giữ bất kỳ người nào vì vi phạm luật hình sự, được bao gồm trong quy định chung về thực thi pháp luật.

Trong khi cơ quan thực thi pháp luật có thể quan tâm nhất đến việc ngăn ngừa và trừng phạt tội phạm, các tổ chức tồn tại để ngăn chặn nhiều loại vi phạm không hình sự các quy tắc và chuẩn mực, được thực hiện thông qua việc áp dụng các hậu quả ít nghiêm trọng hơn như quản chế.

Cũng có thể hiểu rằng hành vi của chủ thể (hành động hoặc không hành động) được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của pháp luật, tức là không trái, không vượt quá khuôn khổ mà pháp luật quy định. thực thi pháp luật của các cơ quan hành pháp theo quy định của hiến pháp.

Đó có thể là hành vi chủ động, được thực hiện bằng một hành động nhất định, nhưng cũng có thể là hành vi bị động, tức là không tiến hành ngoài hành vi bị cấm đó cũng được xác định. là cơ quan thực thi pháp luật.

– Từ việc hiểu nội dung của thi hành pháp luật là gì? từ đó tác giả có thể rút ra những đặc điểm cơ bản của hành pháp, cụ thể: Việc thực thi pháp luật do nhiều chủ thể tiến hành theo những cách thức khác nhau. Bên cạnh đó, thực thi pháp luật còn được gọi là hành vi hợp pháp của các chủ thể pháp luật.

– Hoạt động hành nghề luật sư bao gồm các giai đoạn chính sau:

xem thêm: So sánh đào tạo luật và hành nghề luật ở Pháp và Đức

+ Giai đoạn thứ nhất: Giữa các cá nhân, tổ chức hình thành một quan hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh (đây gọi là quan hệ pháp luật) trên cơ sở các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

+ Giai đoạn tiếp theo: Cá nhân, tổ chức tham gia quan hệ pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

2. Các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam?

Hầu hết việc thực thi pháp luật được thực hiện bởi một số loại cơ quan hành pháp, trong đó cơ quan điển hình nhất thực hiện vai trò này là lực lượng cảnh sát. Đầu tư của xã hội vào việc thực thi thông qua các tổ chức như vậy có thể rất đáng kể, cả về nguồn lực đầu tư vào hoạt động và về số lượng người tham gia chuyên nghiệp để thực hiện các chức năng đó.

Các cơ quan hành pháp có xu hướng bị hạn chế trong một khu vực tài phán cụ thể. Trong một số trường hợp, các khu vực tài phán có thể chồng chéo giữa các tổ chức. Các phân đoạn xã hội khác nhau có thể có các tổ chức thực thi pháp luật chuyên biệt của riêng họ. Một số bộ phận nhất định của xã hội, chẳng hạn như các công ty tư nhân chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng quan trọng và quan trọng, có thể có các cơ quan thực thi pháp luật của riêng họ.

Tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như việc một cơ quan tự chủ hay phụ thuộc vào các tổ chức khác trong hoạt động của mình, cơ quan quản lý cung cấp kinh phí và giám sát cơ quan đó có thể quyết định giải thể hoặc sáp nhập. tích cực nhất. Việc giải thể một cơ quan có thể xảy ra khi cơ quan chủ quản hoặc chính bộ phận đó quyết định ngừng hoạt động. Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do, bao gồm cải cách cảnh sát, dân số thấp trong khu vực pháp lý hoặc từ chức hàng loạt.

Trên cơ sở các quy định của Hiến pháp năm 2013 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam, bao gồm:

Chính phủ là “tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hộiluật, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước ”(khoản 1 Điều 96),

– Thủ tướng Chính phủ có các nhiệm vụ: “Lãnh đạo tổ chức thi hành pháp luật” (khoản 1 Điều 98);

xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế nhập khẩu hiện nay ở Việt Nam

– Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ: “Tổ chức thi hành và theo dõi tình hình thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước” (khoản 1 Điều 99);

– Chính quyền địa phương có nhiệm vụ: “Tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương” (khoản 1 Điều 112); và Ủy ban nhân dân các cấp có nhiệm vụ: “Tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương” (khoản 2 Điều 114).

Các cơ quan hành pháp theo Hiến pháp năm 2013 có những đặc điểm cơ bản sau:

Chủ thể thực thi pháp luật là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương và Ủy ban nhân dân các cấp.

– Mục đích của tổ chức thi hành pháp luật là làm cho các quy định của pháp luật được thực hiện trong cuộc sống trở thành hành vi pháp lý thực tế của các chủ thể pháp luật.

Đối tượng của tổ chức hành pháp là đối tượng của quản lý nhà nước và được tiến hành trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Nội dung của tổ chức thi hành pháp luật bao gồm một loạt các hoạt động nối tiếp nhau, mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, cái trước là tiền đề, điều kiện quyết định cho cái sau.

3. Phân biệt các hình thức thi hành pháp luật:

Đầu tiên: Nền tảng

xem thêm: Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến việc thi hành luật thuế tiêu thụ đặc biệt

– Các hình thức thực hiện pháp luật thực chất là tuân thủ pháp luật: Việc thực hiện pháp luật mang tính chất thụ động và biểu hiện dưới hình thức không hành động.

– Hình thức thực hiện pháp luật thực chất là thực hiện pháp luật: là hành động được thực hiện một cách chủ động và tích cực.

– Hình thức thực hiện pháp luật thực chất là sử dụng pháp luật: nó được thể hiện dưới dạng hành vi có hành vi và hành vi không hành động.

– Hình thức thực hiện pháp luật thực chất là việc áp dụng pháp luật: Các chủ thể lựa chọn thực hiện những gì pháp luật cho phép. Nó có thể là một hành động hành động hoặc một hành động không hành động được pháp luật cho phép.

Thứ hai: Đối với chủ thể thực hiện

– Hình thức thực hiện pháp luật về chủ thể thực hiện là tuân theo pháp luật: Mọi chủ thể.

– Hình thức thực hiện pháp luật về chủ thể của pháp luật là: Mọi chủ thể.

– Hình thức thực hiện pháp luật về chủ thể thực hiện khi sử dụng pháp luật: Cán bộ, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi luật thuế nhập khẩu

– Hình thức thi hành pháp luật về chủ thể áp dụng pháp luật: Mọi chủ thể.

Thứ ba: Đối với hình thức thể hiện

– Các hình thức thực hiện pháp luật về hình thức thực hiện sẽ phải tuân theo quy định của pháp luật: Thường được thể hiện dưới hình thức nghiêm cấm.

– Các hình thức thực hiện pháp luật về hình thức thực hiện sẽ phải dựa trên cơ sở thực thi pháp luật: Thường được thể hiện dưới dạng các quy phạm bắt buộc.

– Hình thức thực hiện pháp luật về hình thức thực hiện sẽ phải dựa trên cơ sở sử dụng pháp luật: Thể hiện ở tất cả các loại quy phạm khác nhau do nhà nước có nghĩa vụ cũng như thẩm quyền tổ chức thực hiện cho các chủ thể. thực thi pháp luật khác.

– Các hình thức thực hiện pháp luật về hình thức thực hiện sẽ phải dựa trên cơ sở áp dụng pháp luật: Thường được thể hiện dưới dạng các quy phạm trao quyền.

Thứ Tư: Bắt buộc

– Tuân theo luật, thực thi luật và sử dụng luật:

xem thêm: Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến việc thực thi luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Bắt buộc thực hiện, theo đó chủ thể phải tuân thủ các quy định của pháp luật mà không có sự lựa chọn nào khác.

– Áp dụng pháp luật: Chủ thể thực hiện theo ý chí của mình mà không bị ép buộc.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *