Tín dụng sẽ tồn tại trên tiêu chuẩn Bitcoin – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là một đoạn trích được phiên âm của “Podcast của Tạp chí Bitcoin” do P và Q. tổ chức. Trong tập này, họ có sự tham gia của John Carvalho để nói về việc xây dựng dựa trên Bitcoin, triết lý Bitcoin và những gì đang xảy ra với Lightning Network.

Nghe Tập Tại Đây:

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *