Tôn vinh người Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Rate this post

Phóng viên (PV): Thứ trưởng có thể cho biết mục đích, ý nghĩa của Đề án “Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt?

Thứ trưởng Phạm Quang Hiếu: Tiếng Việt là tài sản quý của dân tộc Việt Nam; đóng vai trò vừa là cầu nối, vừa là phương tiện truyền bá các giá trị văn hóa; là công cụ quan trọng hàng đầu giúp giữ gìn và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần củng cố nền độc lập của Tổ quốc và khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Đối với cộng đồng hơn 5,3 triệu người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếng Việt là phương tiện bảo tồn, truyền bá, trao truyền văn hóa, giúp đỡ đồng bào. Khi sinh sống ở nước ngoài, chúng ta giữ gìn được bản sắc văn hóa của chính mình, giúp mọi người khẳng định mình và tự tin hội nhập với thế giới. Tiếng Việt còn là nhịp cầu nối những người Việt trên thế giới với đất nước.

Trong thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tiếng Việt đang đứng trước nguy cơ mai một vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Quá trình hội nhập của người Việt Nam ở nước ngoài và xu thế toàn cầu hóa, giao thoa với văn hóa bản địa ảnh hưởng đến việc sử dụng tiếng Việt.

Bên cạnh đó, thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài chưa có ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của chữ quốc ngữ. Việc dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng còn nhiều khó khăn… Vì vậy, việc giữ gìn và phát huy tiếng Việt là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, có giá trị khoa học và nhân văn sâu sắc.

Xuất phát từ những lý do trên, lần đầu tiên chủ trương “Nghiên cứu, lựa chọn ngày tôn vinh tiếng Việt hàng năm nhằm động viên, khuyến khích đồng bào, nhất là thế hệ trẻ học tập và giữ gìn tiếng Việt” được nêu thành nhiệm vụ cụ thể trong Kết luận 12 / KL-TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 169 / NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. tình hình mới.

Việc tổ chức Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn góp phần cụ thể hóa chủ trương “Tạo điều kiện cho đồng bào giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc” (Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13), đại hội nguyện vọng và nhu cầu của người dân.

Với việc triển khai dự án này, chúng tôi hy vọng Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng hàng năm trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng với các hoạt động: mục đích thiết thực nhằm tôn vinh sự giàu đẹp của các Tiếng Việt, nâng cao nhận thức về ngôn ngữ và văn hóa dân tộc của người Việt Nam ở nước ngoài trên thế giới, nhất là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế; lan tỏa mạnh mẽ tình yêu tiếng Việt, trở thành động lực thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng, qua đó góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc; đặt nền móng cho một giai đoạn mới trong việc phát triển vị thế của người Việt Nam trong nhiều lĩnh vực giáo dục cộng đồng.

Thông qua việc tôn vinh chữ quốc ngữ, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định, đoàn kết, vững mạnh, luôn hướng về và đóng góp tích cực cho quê hương Việt Nam.

Đồng thời, việc tôn vinh tiếng Việt tại các địa phương sẽ góp phần truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần tăng cường sức mạnh “mềm”. “của đất nước.

PV: Vì sao ngày 8/9 hàng năm được chọn là Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Phạm Quang Hiếu: Chúng tôi chọn ngày 8 tháng 9 vì đây là ngày hội tụ nhiều ý nghĩa gắn liền với lịch sử dân tộc nói chung và tiếng Việt nói riêng, bao gồm:

Ngày 8 tháng 9 năm 1945 là ngày Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát động phong trào “Bình dân học vụ”, đồng thời là ngày thành lập Nhà Bình dân học vụ trực thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục.

Ngày 8-9-1962, trong “Diễn văn tại Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tiếng nói là tài sản vô cùng lâu đời, vô cùng quý giá của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn, nâng niu, làm nó ngày càng lan rộng hơn. ”

Ngày 8 tháng 9 cũng phản ánh cuộc gặp gỡ giữa quan điểm của đất nước và thế giới về việc tôn vinh chữ quốc ngữ. Năm 1965, UNESCO đã chọn ngày 8 tháng 9 là Ngày Quốc tế Xóa mù chữ và là ngày kỷ niệm hàng năm nhằm nâng cao tầm quan trọng của việc xóa mù chữ đối với sự phát triển của mỗi cá nhân và cộng đồng trên thế giới. xã hội.

PV: Vậy, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức hoạt động Tôn vinh ngôn ngữ Việt Nam như thế nào để đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra?

Thứ trưởng Phạm Quang Hiếu: Chương trình Tôn vinh Tiếng Việt được tổ chức vào ngày 8/9 hàng năm, giai đoạn 2023-2030, thực hiện đồng thời với Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030.

Các hoạt động hướng tới Tôn vinh Ngày Tiếng Việt sẽ được thực hiện xuyên suốt trong năm và có thể lồng ghép vào các lễ hội, kỷ niệm các ngày lễ quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. trên thế giới và những người yêu thích Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hoạt động sẽ được thực hiện thông qua các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, kết hợp với các hoạt động tổ chức trong nước và lồng ghép vào các hoạt động của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đang được triển khai. (chẳng hạn như trại hè tiếng Việt, các khóa đào tạo nghiệp vụ giảng dạy tiếng Việt, v.v.). Để tối ưu hóa hiệu quả, các hoạt động sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đồng thời phát triển nền tảng kỹ thuật số và mạng xã hội để người Việt Nam ở nước ngoài tìm kiếm dễ dàng hơn. và làm theo.

Chúng tôi sẽ tập trung vào 3 nhóm hoạt động cụ thể. Thứ nhất, tổ chức Ngày Tôn vinh các Việt Nam vào ngày 8/9 hàng năm, bao gồm các hoạt động: Hội nghị kỷ niệm Ngày Tôn vinh Việt Nam; định kỳ tổ chức cuộc thi tìm kiếm và phong tặng danh hiệu “Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài” (thông qua các hoạt động liên quan đến tiếng Việt như thi kể chuyện, làm thơ, hùng biện…); chương trình biểu diễn nghệ thuật “Người Việt Nam thân yêu”; Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với chính quyền, đại sứ quán nước sở tại tổ chức các hoạt động quảng bá ngôn ngữ của các nước, lồng ghép chương trình Ngày tôn vinh tiếng Việt với các hoạt động khác. hoạt động đối ngoại trên địa bàn.

Thứ hai, nhân Ngày tôn vinh tiếng Việt hàng năm, Bộ Ngoại giao phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức Chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm ghi nhận, động viên các cá nhân, gia đình, tổ chức, hội đoàn thể có đóng góp tích cực cho phong trào. giữ gìn và truyền bá tiếng Việt trong cộng đồng.

Thứ ba, đa dạng hóa các hình thức thông tin, quảng bá trong và ngoài nước hưởng ứng Ngày tôn vinh tiếng Việt. Với việc làm này, ngoài việc huy động sự tham gia của các cơ quan truyền thông, các nhân vật uy tín, có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng bằng các hình thức truyền thông mới, đa dạng, chúng tôi sẽ hỗ trợ, phối hợp với các hội người Việt Nam trên địa bàn tổ chức các ngày, tuần nói tiếng Việt tại cộng đồng; hỗ trợ cộng đồng thành lập các câu lạc bộ ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, tổ chức các hoạt động truyền dạy, quảng bá tiếng Việt và văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, một tủ sách tiếng Việt sẽ được xây dựng; trang web riêng về dạy và học tiếng Việt; đẩy mạnh việc đưa tiếng Việt có nội dung quảng bá, giới thiệu văn hóa, truyền thống, đất nước, biển, đảo, con người Việt Nam vào các thư viện, cơ sở dữ liệu … của địa phương và các sáng kiến ​​khác có liên quan. để quảng bá tiếng Việt.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

CHURCH (thực hiện)

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *