Trải nghiệm của tôi tại Bitcoin Amsterdam – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là một bài xã luận quan điểm của Jessica Hodlr, COO của Plan B Passport và là người đồng tổ chức “The Bittersweet Podcast”.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: BTC Inc. là công ty mẹ của Tạp chí Bitcoin và Hội nghị Bitcoin.

Đã gần hai tuần kể từ Bitcoin Amsterdam và đó là một trải nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Tôi không chỉ được gặp gỡ cộng đồng Bitcoin tuyệt vời của châu Âu, mà còn được xem cách mọi người từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến và tụ tập ở một nơi – ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải di chuyển 14 giờ – để kỷ niệm một điều mà tất cả chúng ta đều yêu thích – tiền tự do.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *