Từ ngày 1/10/2022, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực.

Rate this post

Công an tỉnh Bình Định


luc luong pc 50 chung cư hà nội tay cao 1438534120 600x450 1
Phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng bao gồm: Phương án phòng ngừa, xử lý thông tin
có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động bạo loạn, gây rối
an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; kế hoạch phòng, chống gián điệp mạng; bảo vệ thông tin
thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và bí mật đời sống.
quyền riêng tư trên hệ thống thông tin …

Xây dựng, hoàn thiện quy chế sử dụng mạng máy tính của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở Trung ương và địa phương.

Nghị định yêu cầu các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở trung ương và địa phương xây dựng quy chế sử dụng, quản lý và bảo mật mạng máy tính nội bộ và mạng máy tính kết nối Internet. cơ quan, tổ chức do mình quản lý. Nội dung quy định về bảo đảm an toàn, an ninh mạng dựa trên các quy định về bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng. chuyên môn kỹ thuật có liên quan khác.

Mạng máy tính truyền thông tin bí mật nhà nước phải tách biệt với mạng máy tính kết nối Internet.

Quy chế sử dụng và bảo đảm an ninh mạng máy tính của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở trung ương và địa phương phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

– Xác định rõ các thông tin quan trọng và hệ thống mạng thông tin cần được ưu tiên bảo đảm an ninh mạng.

– Quy định rõ các điều cấm và nguyên tắc quản lý, sử dụng và bảo đảm an ninh mạng, mạng máy tính nội bộ lưu trữ, truyền tải bí mật nhà nước phải được tách biệt vật lý với mạng máy tính. , thiết bị, phương tiện điện tử kết nối Internet, các trường hợp khác phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

– Quy trình quản lý, nghiệp vụ, kỹ thuật trong vận hành, sử dụng và bảo đảm an ninh mạng đối với dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật, trong đó đáp ứng các yêu cầu cơ bản về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin. tin.

– Điều kiện về nhân sự quản trị mạng, vận hành hệ thống, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và liên quan đến việc soạn thảo, lưu giữ, truyền tải bí mật nhà nước qua hệ thống mạng. máy tính.

– Xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cán bộ, nhân viên trong việc quản lý, sử dụng và bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin.

– Chế tài xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an ninh mạng.

Hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh mạng cho hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước

Nghị định cũng quy định việc xây dựng và hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh mạng cho hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở trung ương và địa phương.

Cụ thể, người đứng đầu cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở Trung ương và địa phương có trách nhiệm ban hành phương án bảo đảm an ninh mạng cho hệ thống thông tin do mình quản lý, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tập trung, chia sẻ tài nguyên nhằm tối ưu hóa hiệu suất, tránh đầu tư trùng lắp.

Phương án bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin bao gồm: Quy định về bảo đảm an ninh mạng trong thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin, đáp ứng các yêu cầu cơ bản như yêu cầu về quản lý, kỹ thuật và nghiệp vụ. Dịch vụ; đánh giá an ninh mạng; kiểm tra và đánh giá an ninh mạng; giám sát an ninh mạng; phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, tình huống nguy hiểm về an ninh mạng; quản lý rủi ro; kết thúc hoạt động, khai thác, sửa chữa, thanh lý, hủy bỏ.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *