Vĩnh Phúc đứng thứ 12 cả nước về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021

Rate this post

Kết quả xếp hạng chung về số bậc, Vĩnh Phúc đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố, tăng 43 bậc so với năm 2020 (xếp thứ 55/63). Trong đó, các chỉ số xếp hạng cao gồm: Thiết chế số xếp thứ 1/63, Nguồn nhân lực xếp thứ 3/63, An toàn thông tin mạng xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố.

Kết quả đánh giá, xếp hạng tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy, năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Xác định thể chế có vai trò đặc biệt dẫn dắt nhiệm vụ chuyển đổi số đi đúng hướng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số: Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyển đổi số cho Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quy định về trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số…

Trong thời gian tới, để giữ vững và vươn lên thứ hạng cao hơn trong bảng xếp hạng ĐTNĐ tỉnh, Vĩnh Phúc xác định cần tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách, tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh dịch vụ. . việc thực hành ở mức độ 3 và 4, giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử.

Vĩnh Phúc đứng thứ 12 cả nước về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021 - 1

Vĩnh Phúc đứng thứ 12/63 trong bảng xếp hạng về chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021.

Cùng với đó, Vĩnh Phúc quan tâm đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật số phục vụ xây dựng nền tảng số, dữ liệu số; tăng cường đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng (xây dựng Trung tâm giám sát an toàn và an ninh mạng – SOC, triển khai hệ thống phòng chống phần mềm độc hại, vi rút, chia sẻ và kết nối thông tin tập trung); nâng cấp mạng máy tính, máy vi tính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; mạng máy tính, máy vi tính, máy in, máy scan ở cấp xã, đảm bảo điều kiện vật chất cho các xã tham gia cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4, khai thác vận hành hệ thống một cửa điện tử liên thông, triển khai các ứng dụng chuyên ngành, số hóa, cập nhật dữ liệu điện tử .. .

Tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng mạng, cung cấp mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật xây dựng chính quyền số, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế số và phát triển xã hội kỹ thuật số.

Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh gồm 98 chỉ số thành phần với thang điểm đánh giá tối đa 1.000 điểm, được cấu trúc theo 3 trụ cột: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số; trong đó có Thông tin chung, Bộ chỉ số đánh giá gồm 9 chỉ số chính (6 chỉ số thuộc nhóm chỉ số nền tảng chung, 3 chỉ số thuộc nhóm chỉ số nền tảng hoạt động).

Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 56 chỉ số thành phần, với thang điểm tối đa là 500 điểm đánh giá về: Nhận thức số, Định chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng và Thành phố thông minh. Nhóm chỉ số hoạt động gồm 42 chỉ số thành phần, với thang điểm tối đa là 500 điểm đánh giá về: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số.

Báo cáo đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021 được tổng hợp từ hai nguồn dữ liệu, gồm dữ liệu báo cáo chuyển đổi số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 (từ ngày 1-1 đến 31-1). Ngày 31 tháng 12 năm 2021 và dữ liệu từ nguồn dữ liệu quản lý của các cơ quan trung ương dùng chung cho Bộ Thông tin và Truyền thông.

Việc đánh giá Chỉ số chuyển đổi số được thực hiện, thu thập, kiểm tra dữ liệu báo cáo để phục vụ việc đánh giá Chỉ số chuyển đổi số qua hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dti.gov.vn.

Minh Tuệ

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *