Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản cho ngành điện

Rate this post


BNEWSChuyển đổi số hiện đang là xu hướng tất yếu với những lợi ích mang lại cho tất cả các khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp, từ quản lý đến nghiên cứu và kinh doanh …

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng không nằm ngoài xu thế này, thể hiện ở việc sớm tiếp cận và triển khai trong quá trình xây dựng Quy hoạch tổng thể chuyển đổi số theo Nghị quyết 68 / NQ-HĐTV và phiên bản 850 / EVN-VTCNTT.

Làm đầu mối, đơn vị nòng cốt xây dựng, triển khai và vận hành ổn định, tin cậy các hệ thống viễn thông dùng riêng (VTDR), công nghệ thông tin (CNTT), tự động hóa (TDH) và đảm bảo phục vụ tốt công tác quản lý sản xuất kinh doanh điện của EVN, Tổng Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin (EVNICT) là đơn vị thực hiện rất nhiều công việc trong Đề án chuyển đổi nguồn điện sang điện năng. con số này; trong đó trọng tâm chính là xây dựng và triển khai cơ sở hạ tầng cho Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc.
Để làm rõ những nội dung này, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Ngọc Hiển – Phó Giám đốc EVNICT.
Phóng viên (PV): Triển khai “Quy hoạch tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN đến năm 2022, đến năm 2025” đã được Hội đồng thành viên EVN thông qua tại Nghị quyết số 68 / NQ-HĐTV ngày 17/02/2021 đến hết tháng 9/2022. Xin ông cho biết EVNICT đã triển khai Kế hoạch chuyển đổi số trong công ty như thế nào với lộ trình giai đoạn 2021-2022, đến năm 2025?
Phó Giám đốc Phạm Ngọc Hiền: Ngay sau khi Tập đoàn ban hành Đề án chuyển đổi số và danh mục nhiệm vụ thực hiện theo Văn bản 850 / EVN-VTCNTT ngày 23/02/2021, EVNICT đã ban hành Quyết định 241 / QĐ-EVNICT ngày 08/03/2021 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng phương án chuyển đổi số, quyết định 730 / QĐ-EVNICT ngày 15/6/2021 về việc thành lập Tổ công tác giải pháp công nghệ số để nghiên cứu, tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phương án chuyển đổi số được EVN giao.
Trên cơ sở phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, đơn vị đầu mối theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện, tham mưu đề xuất các giải pháp đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ do EVN giao, đến nay, EVNICT đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số được EVN giao cho công ty đến năm 2022, đến năm 2025; báo cáo EVN xem xét theo các văn bản 114 / BC-EVNICT ngày 27/4/2021, 250 / BC-EVNICT ngày 30/6/2021. Đồng thời, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch tiếp theo của các nhiệm vụ trên hệ thống cổng thông tin nội bộ (EVN Portal) vào ngày 05 hàng tháng và báo cáo các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Tổ công tác. các buổi hợp tác, làm việc của Lãnh đạo EVN về việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của EVNICT.
Cụ thể, đối với lĩnh vực quản lý nội bộ, EVNICT đã hoàn thành việc xây dựng và triển khai các hệ thống: Văn phòng điện tử (D-Office), Hệ thống báo cáo quản trị (BI); hoàn thiện việc cấp chữ ký số và áp dụng trong các ứng dụng / giao dịch quản lý nội bộ (Văn phòng số) tại EVNICT; phối hợp với các đơn vị cấp chứng thư số nội bộ; Các tài liệu được pháp luật cho phép được số hóa dưới dạng dữ liệu số và được lưu trữ trên hệ thống D-Office; Đảm bảo tiến độ xây dựng và triển khai các hệ thống phần mềm theo phạm vi được Tập đoàn giao như Ứng dụng dành cho người lao động trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Smart EVN), Thanh toán điện tử, Dòng tiền …
Trong lĩnh vực sản xuất, EVNICT đã hoàn thành việc xây dựng cây thư mục thiết bị và công cụ đánh giá việc hoàn thành cập nhật dữ liệu cây thư mục thiết bị trên phần mềm Hệ thống quản lý kỹ thuật nguồn và lưới điện. (PMIS); hoàn thành việc triển khai hệ thống phần mềm tin học hóa quy trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo phương pháp RCM cho các nhà máy thủy điện, tổ chức xây dựng và phối hợp thực hiện phân hệ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện theo phương pháp. Giải pháp CBM cho các Tổng công ty Điện lực và nâng cấp phần mềm PMIS đảm bảo đúng tiến độ EVN giao.
Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNICT cũng đã hoàn thành việc xây dựng và triển khai phần mềm quản lý đầu tư xây dựng IMIS 2.0, phân hệ cơ sở dữ liệu giá vật tư thiết bị, phân hệ nhật ký thi công, phân hệ đánh giá nhà thầu. giai đoạn vận hành và vận hành…
Riêng lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, EVNICT đã hoàn thành việc lựa chọn và trang bị kiến ​​trúc nền tảng ứng dụng (Platform), đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ do EVN giao trong lĩnh vực này như xây dựng hệ thống EVNCloud, xây dựng trục tích hợp và dùng chung danh mục dữ liệu…
PV: Vậy những nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn 2022-2025 mà EVN giao cho EVNICT là gì, thưa ông?
Phó Giám đốc Phạm Ngọc Hiền: Các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn 2022-2025 EVNICT cần thực hiện gồm: Về lĩnh vực Quản trị, hoàn thành việc triển khai ứng dụng Smart EVN cho các đơn vị; Các báo cáo quản trị được nâng cấp về bán hàng và dịch vụ khách hàng; Ứng dụng công nghệ AI trong phân tích dữ liệu văn bản; Tối ưu hóa hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và triển khai các hệ thống ứng dụng tài chính kế toán như Thanh toán điện tử, Dòng tiền …
Trong lĩnh vực kỹ thuật sản xuất, EVNICT sẽ hoàn thành nâng cấp hệ thống PMIS và các phân hệ tiện ích như Digital Workforce, Dashboard for Engineering; Triển khai RCM cho Nhiệt điện; Hoàn thiện ứng dụng công nghệ AI trong phân tích dữ liệu quản lý kỹ thuật.
Bên cạnh đó, EVNICT sẽ hoàn thành việc ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; hoàn thành nâng cấp các hệ thống: Quản lý thông tin khách hàng sử dụng điện (CMIS 4.0), Quản lý kho dữ liệu đo đếm (EVNHES) và kho dữ liệu đo đếm trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng; Hoàn thiện các dự án hạ tầng kỹ thuật số như EVN Cloud, ESB / MDM, cơ sở dữ liệu dùng chung, RING, WAN …, chuyển các hệ thống phần mềm dùng chung (PMDC) sang môi trường Cloud … trong lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông, truyền thông.
Về cơ bản, trong giai đoạn 2022-2025, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thành việc nâng cấp các hệ thống PMDC còn lại, chuyển các hệ thống PMDC sang môi trường Cloud; hoàn thiện kho cơ sở dữ liệu dùng chung để phát huy tối đa năng lực khai thác.
Tôi cho rằng, những kết quả đạt được từ các nhiệm vụ trên là nền tảng cho quá trình chuyển đổi số của EVN cũng như các đơn vị giai đoạn 2021-2025 và các giai đoạn tiếp theo về ứng dụng khoa học công nghệ. , công nghệ thông tin vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh của EVN.
PV:Để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu trong danh mục đề án chuyển đổi số của EVN nói chung và EVNICT nói riêng, xin ông cho biết EVNICT đã và đang triển khai những giải pháp gì, đặc biệt là các giải pháp về nhân lực và hạ tầng thông tin?
Phó Giám đốc Phạm Ngọc Hiền: Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ của lộ trình chuyển đổi số trong EVN nói chung và EVNICT nói riêng, EVNICT đã và đang ưu tiên nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong đó có 4 nhiệm vụ là xây dựng cơ sở hạ tầng. 9 nhiệm vụ xây dựng và nâng cấp hệ thống phần mềm dùng chung, 2 nhiệm vụ xây dựng và triển khai hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông dùng chung.
Chúng tôi xác định rõ kế hoạch thực hiện; trong đó bao gồm hình thức quản lý dự án, lựa chọn tư vấn, tự thực hiện / phối hợp với các đơn vị / huy động nguồn lực bên ngoài của từng hạng mục công việc và kết quả thực hiện đến thời điểm hiện tại của từng nhiệm vụ.
Cùng với việc hoàn thiện thể chế, tập trung kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong Công ty theo hướng tối ưu hóa quy trình sản xuất, vận hành, EVNICT sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. thông qua việc đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, gắn với yêu cầu vị trí việc làm.
Chúng tôi sẽ đổi mới cơ chế, chính sách liên quan đến đào tạo để khuyến khích người lao động tự đào tạo nâng cao kiến ​​thức chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức đào tạo trực tuyến và đào tạo tập trung; Tăng cường tổ chức các hội thảo chuyên đề sâu về các nội dung viễn thông và công nghệ thông tin trong toàn ngành; hợp tác với các trường đại học để tăng cường nghiên cứu và phát triển sản phẩm; kể cả các trường công nghệ.
Chúng tôi cũng đổi mới quy trình và phương thức thực hiện quản lý nội bộ theo hướng chuyển đổi số với mục tiêu tin học hóa tối đa quy trình nghiệp vụ giữa các đơn vị; Tăng cường công tác truyền thông đến người lao động trong Công ty; Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất và vận hành phần mềm, công nghệ thông tin và hạ tầng viễn thông phục vụ nhu cầu tư nhân.
Ngoài ra, EVNICT cũng tăng cường trao đổi học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị công nghệ thông tin trong và ngoài ngành; Hợp tác với các trường đại học để tăng cường nghiên cứu và phát triển sản phẩm; trong đó tập trung các trường công nghệ như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học FPT.
PV: Cảm ơn ngài!

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *