Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ yếu thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến năm 2025

Rate this post

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Cục Cơ yếu Bộ Công an báo cáo thực trạng công tác cơ yếu Công an nhân dân; phương hướng, giải pháp thực hiện mục tiêu đưa lực lượng cơ yếu Công an nhân dân đến năm 2025 thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lắng nghe các ý kiến ​​trao đổi, giải đáp của các cơ quan chức năng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, qua đó, giúp lực lượng Cơ yếu Công an nhân dân từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cục Chính trị Đảng ủy Công an Trung ương, được sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an.

Kiên định với mục tiêu xây dựng lực lượng Viễn thông cơ yếu CAND thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến năm 2025. -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyên phát biểu tại Hội nghị.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, cùng sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các đơn vị, Cục Truyền thông và Cơ yếu đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp, tổ chức và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Cơ yếu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của ngành Cơ yếu CAND. Cơ yếu Việt Nam và ngành Công an. Công tác cơ yếu CAND không ngừng được củng cố và phát triển. Sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Cơ yếu Công an nhân dân của Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ được duy trì, thống nhất, hiệu quả. Lực lượng Cơ yếu Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ huy. Mọi tình huống…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiêm, Cục trưởng Cục Cơ yếu Chính phủ bày tỏ sự đồng tình với Báo cáo của Trung ương và ý kiến ​​của đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ. được đề cập tại Hội thảo.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiêm khẳng định, Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá cao những kết quả đạt được, cũng như sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ cơ yếu Công an nhân dân trong thời gian qua; Cục Cơ yếu Bộ Công an đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác trên lĩnh vực CSHT. yếu trong CAND.

Đặc biệt, đã kịp thời tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 56-NQ / TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; Nghị quyết số 27 / NQ-CP ngày 11/8/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 56 thực hiện trong Công an nhân dân. Đồng thời, tham mưu và tổ chức triển khai mạng lưới thông tin liên lạc cơ yếu trong Công an nhân dân đồng bộ, thống nhất, bảo đảm an toàn từ Trung ương đến địa phương, đến tận cơ sở xã, phường, góp phần quan trọng. phục vụ đắc lực công tác chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân…

Kiên định với mục tiêu xây dựng lực lượng Viễn thông cơ yếu CAND thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến năm 2025. -0
Cục trưởng Cục Cơ yếu Chính phủ Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiêm phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyên trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến ​​đóng góp của lãnh đạo Ban Cơ yếu, đặc biệt là bài phát biểu quan trọng của đồng chí Trưởng Ban. Ban Cơ yếu Chính phủ. Đây là những ý kiến ​​đóng góp rất quý báu, trong đó có những nội dung rất cơ bản mang tính gợi mở, định hướng cho các đơn vị chức năng của Bộ Công an tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Công an. Lực lượng An ninh xây dựng lực lượng Cơ yếu Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ / TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới ”.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyên đánh giá cao công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ trong thời gian qua. Bên cạnh việc phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn, thiết kế, cung cấp sản phẩm mật mã cho hệ cơ yếu CAND, Ban Cơ yếu Chính phủ đã đặc biệt hỗ trợ Bộ Công an về các giải pháp. , sản phẩm mật mã trong triển khai các đề tài, dự án lớn, như Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD; Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Thứ trưởng Lê Văn Tuyên cũng khẳng định, trong thời gian qua, công tác cơ yếu của Công an nhân dân không ngừng được củng cố và phát triển, đáp ứng tốt yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của lãnh đạo, chỉ huy Đảng ủy Công an nhân dân. Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; yêu cầu thông tin chiến đấu bí mật phục vụ công tác nghiệp vụ của Công an các đơn vị, địa phương, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bí mật. trạng của Bộ Công an.

Kiên định với mục tiêu xây dựng lực lượng Viễn thông cơ yếu CAND thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến năm 2025. -0
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng cho rằng, đến năm 2025 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế để xây dựng lực lượng Cơ yếu thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế trên, Thứ trưởng Lê Văn Tuyên yêu cầu, Cục Cơ yếu tiếp tục tập trung tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện tốt chương trình số hóa. 01 Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 56-NQ / TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; Nghị quyết số 27 / NQ-CP ngày 11/8/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 56.

Tham mưu, giúp Bộ xây dựng Đề án xây dựng lực lượng cơ yếu Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Chủ động đề xuất trang bị phương tiện, xây dựng cơ sở vật chất cho lực lượng làm công tác cơ yếu viễn thông trong toàn lực lượng từ Bộ đến địa phương; Chủ động đề xuất định hướng nguồn nhân lực, đào tạo cho đội ngũ cán bộ viễn thông yếu kém trong toàn ngành.

Ngoài ra, tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về cơ yếu viễn thông trong toàn ngành, hướng dẫn công tác cơ yếu, an toàn, an ninh thông tin cho Công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cơ yếu quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác cơ yếu viễn thông.

Về các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Thứ trưởng đề nghị quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng cơ yếu viễn thông hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tăng cường rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy cũng như quan tâm đến chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác cơ yếu viễn thông trong toàn ngành.

Kiên định với mục tiêu xây dựng lực lượng Viễn thông cơ yếu CAND thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến năm 2025. -0
Thiếu tướng Lê Văn Tuyên, đồng chí Vũ Ngọc Thiêm và các đại biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyên cũng đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ trong thời gian tới tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ phối hợp để các mặt của công việc cơ bản có thể được cải thiện. ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu, đảm bảo hiệu quả.

Với tư cách là cơ quan chuyên môn của Chính phủ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyên đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ tham gia ý kiến ​​với Bộ Công an trong việc xây dựng Đề án phát triển lực lượng Công an nhân dân chính quy. , tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị; quan tâm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực làm công tác cơ yếu trong Công an nhân dân, tăng chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật mật, mật và an toàn thông tin.

Phối hợp xây dựng chế độ, chính sách đối với lực lượng Cơ yếu Công an nhân dân để bảo đảm sự thống nhất của ngành Cơ yếu Việt Nam. Đồng thời, quan tâm giúp đỡ hỗ trợ nghiên cứu, cung cấp các sản phẩm mật mã, thiết bị chuyên dùng do Bộ Công an đặt hàng, phù hợp với yêu cầu công tác cơ yếu và yêu cầu công tác chiến đấu trong Công an nhân dân, qua đó, giúp Công an nhân dân Lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *