Bộ Nội vụ: Sẽ nghiên cứu, tham mưu cải cách tiền lương vào thời điểm thích hợp

Rate this post

Đây là một trong những nội dung được nêu tại Công văn số 4536 / BNV-TCBC do Bộ Nội vụ gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố về việc khắc phục tình trạng cán bộ công chức. . Bộ, công chức, viên chức từ chức, thôi việc.

Theo Bộ Nội vụ, thời gian qua, nhiều cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc vì nhiều lý do khách quan và chủ quan. Để khắc phục tình trạng này, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. công chức, viên chức. , Công chức.

Trong đó cần kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhất là ở cơ sở; cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, sự gắn bó, gắn bó và ổn định của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tham mưu, hoàn thiện các quy định về xã hội hóa, định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ hành chính công sử dụng ngân sách nhà nước. nhà nước … để làm cơ sở phê duyệt phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ lưu ý cần có chính sách hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, uy tín để tổ chức tốt công việc, tạo niềm tin, động viên cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu đổi mới việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để tạo cơ hội, điều kiện phát triển, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ; khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác thông qua các chương trình, dự án đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước một cách hiệu quả. thiết thực, cụ thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quy hoạch, xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi.

Có cơ chế, chính sách đầy đủ làm cơ sở định hướng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh việc chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự yên tâm công tác trong khu vực nhà nước. Các cơ quan tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dịch vụ công và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Bộ Nội vụ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách trình cấp có thẩm quyền. xem xét, quyết định, bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu với cấp có thẩm quyền trên cơ sở điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước để triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số -NQ / TW vào thời điểm thích hợp, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước. chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Bộ cũng sẽ tham mưu, đề xuất các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan chức năng hoàn thiện quy chế quản lý, sử dụng, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng. chất lượng hoạt động công vụ, công chức, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Hiện chưa có thống kê cụ thể về số lượng công chức, viên chức nghỉ việc. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, hiện nay, nhân viên y tế đang có xu hướng bỏ việc và có làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ lực lượng y tế từ các cơ sở y tế công lập sang y tế tư nhân. .

Theo Bộ Y tế, qua báo cáo của các tỉnh, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ về số lượng cán bộ y tế nghỉ việc, nghỉ việc, tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/6/2022, cả nước có 9.680 cán bộ y tế. cho thôi việc, thôi việc (trong đó có 3.094 bác sĩ, 2.874 điều dưỡng, 551 kỹ thuật viên y tế, 276 nữ hộ sinh, 593 dược sĩ, 2.280 viên chức khác).

Trong số này, có 8.810 cán bộ y tế thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố quản lý và 870 cán bộ y tế thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế quản lý.

Phân tích của Bộ Y tế cho thấy, trong số 8.810 cán bộ y tế tỉnh, thành phố quản lý xin nghỉ việc, thôi việc, chuyển công tác tại các cơ sở y tế ngoài công lập có 2.795 bác sĩ, 2.640 điều dưỡng. 499 kỹ thuật viên y tế, 270 nữ hộ sinh, 544 dược sĩ và 2.050 nhân viên khác.

Một số tỉnh, thành phố có số lao động nghỉ việc, nghỉ việc cao như: TP. Hồ Chí Minh (2.035), TP. Hà Nội (1.032), Đồng Nai (496), Bình Dương (368), An Giang (297), Long An (266), thành phố Đà Nẵng (248), thành phố Cần Thơ (238), Đồng Tháp (204).

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *