Làm thế nào những kế hoạch này có thể là công cụ cho sự tăng trưởng trong ngắn hạn của USDC